Акти

П Р А В И Л Н И К о награђивању и изрицању дисциплинских мјера ученицима

На основу члана 64, 65. и 94. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник  Републике Српске”, број: 74/2008 , 106/2009 и 104/2011) и члана 20.   Статута Средње школе „Никола Тесла“ Брод, Школски одбор, на састанку одржаном _____________ 2012. године  д о н о с и

П Р А В И Л Н И К

о награђивању и изрицању дисциплинских мјера ученицима

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

         Овим Правилником утврђују се похвале и награђивање ученика који се истичу у учењу и владању, врсте награда и органи који их додјељују , те дисциплинска и материјална одговорност ученика Средње школе “Никола Тесла” Брод (у даљем тексту: школа), органи за изрицање и поступак  за ублажавање или укидање васпитно-дисциплинских мјера.

Члан 2.

         Школа је обавезна да на почетку школске године упозна ученике и родитеље са њиховим правима, дужностима и одговорностима утврђеним у Закону и Кућном редом школе.

НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА

 Члан 3.

          Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада похваљују се и награђују.

          Награде и похвале додјељују органи школе у складу са одредбама овог правилника и статута школе.

Похвале ученицима

 Члан 4.

            Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно пред :

 • одјељењем,
 • свим запосленим у школи или
 • пред наставницима и родитељима.

Ученик може за остварене резултате добити похвалу :

 • одјељењског старјешине,
 • одјељењског вијећа и
 • наставничког вијећа

Награде ученицима

Члан 5.

     Награде могу бити  у облику посебних диплома, увјерења и књига, а у изузетним случајевима и у новчаним износима.
     Награде ученицима могу додјељивати и спонзори односно донатори, на основу критеријума које пропишу својим актима.
     Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз плаћене екскурзије, љетовања, одморе, куповину школског прибора и сл.
      Награде се могу додјељивати и групи ученика или цијелом одјељењу за постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, владању и сл.
      Приједлог за додјелу награда и похвала даје одјељењски старјешина на основу мишљења одјељењског вијећа или стручног актива.
      Школски одбор, на приједлог наставничког вијећа, утврђује врсте похвала и награда, као и услове за њихово додјељивање.

 Члан 6.

       Ученику који у току савлађивања цјелокупног наставног плана и програма постиже изузетне резултате додјељује се посебно признање: ученик генерације.
       Ово признање додјељује Наставничко вијеће школе.
       Ученику који у током  трогодишњег односно четворогодишњег образовања имао одличан успјех из свих предмета и примјерено владање додјељује се диплома „Вук Караџић“.

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ

Члан 7.

         Ученик може одговарати дисциплински и материјално.

Члан 8.

         За повреду обавезе ученуку се може изрећи сљедећа васпитно-дисциплинска мјера:
-укор одјељењског старјешине
-укор одјељењског вијећа
-укор директора
-укор  Наставничког вијећа и
-искључење из школе

Члан 9.

         Васпитно-дисциплинка мјера изриче се за школску годину у којој је утврђена повреда обавезе ученика.
         Васпитно-дисциплинска мјера може се у току школске године ублажити или укинути  ако дође до позитивних промјена у његовом понашању.

Члан 10.

         Ученик може одговарати само за повреду обавезе која је доказана и која је у вријеме извршења била утврђена Законом и овим Правилником.

 Члан 11.

Ученик одговара за повреду обавезе у складу са одредбама овог Правилника и Закона.

Члан 12.

Искључење из школе ученику се може изрећи само за тежу повреду обавезе ученика.
Одлуку о искључењу ученика из школе доноси Наставничко вијеће.
Одлука се доноси већином гласова укупног броја чланова Наставничког вијећа.

  Теже повреде обавезе ученика

Члан 13.

         Тежа повреда обавезе ученика је:
 1. преправка података у свједочанству, дипломи и другим јавним исправама које издаје школа
б) преправка ипи дописивање података у евиденцији коју води школа
в) политичко организовање и дјеловање  ученика у школи
г) крађа имовине школе, предузећа, установе, друге организације или другог ученика
д) употреба алкохола или наркотичких средстава као и подстрекавање других на њихову употребу
ђ) вршњачко насилничко понашање
е) насилничко понашање према наставницима и осталом радном особљу
ж) посједовање оружја
з)  изражавање националне и вјерске нетрпељивости
и) неоправдано изостајање са наставе и других облика васпитно-образовног рада
ј)  коришћење мобилног телефона у вријеме наставе и
 к) снимање видео клипова за вријеме боравка у школи и њихова даља дистрибуција.

Лакше повреде обавезе ученика

Члан 14.

     Лакше повреде обавезе ученика су:

 • пушење у просторијама школе
 • ометање наставе
 • кашњење на наставу
 • неблаговремено правдање изостанака
 • неодржавање личне хигијене и уредног спољашњег изгледа како доликује уобичајеним нормама ученика у школи
 • доношење шунд-литературе у школу, порнографских часописа и сличне публикације
 • ситнија крађа
 • непридржавање упутстава које дају наставници у вези са набавком одређених средстава за рад ( оловка, свеска, књига, опрема за физичко васпитање и сл.) услед чега ученик није у могућности да се укључи у образовно-васпитни процес
 • неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада до 18 часова.
 • недолично понашање
 • бацање отпадака у објектима школе и школском дворишту
 • неизвршавање дужности редара
 • непридржавање правила Кућног реда
 • писање по зидовима и школском намјештају

ОЦЈЕЊИВАЊЕ ВЛАДАЊА УЧЕНИКА

Члан 15.

Владање ученика оцјењује се описном оцјеном:
Примјерно
Врло добро
Задовољава и
Лоше

Члан 16.

Закључну оцјену из владања, на приједлог одјељењског старјешине, утврђује  одјељењско вијеће, а верификује Наставничко вијеће.

Члан 17.

Оцјена из владања утврђује се на основу:

 • редовности похађања наставе и извршавања осталих школских обавеза
 • понашања ученика у складу са одредбама Закона и прописа донесених на основу Закона
 • понашање ученика у односу на друге ученике и запослене у школи, школску имовину и имовину предузећа у којима ученици обављају практичну наставу

Приликом оцјењивања владања ученика сагледава се личност и понашање ученика у цјелини.

Члан 18.

Оцјену примјерно добија ученик који редовно похађа наставу и понаша се у складу са прописаним, обавезама и одговорностима.

Члан 19.

Оцјена из владања смањује се у случају изрицања васпитно-дисциплинске мјере због  повреде обавезе ученика и неоправданог изостајања са наставе и других облика васпитно-образовног рада, и то:

 • За укор одјељењског старјешине због лакше повреде обавезе ученика из члана или  изостајања  са наставе од 6 до 12 часова утврђује се оцјена  из владања врло добро,
 • За укор одјељењског вијећа због повреде обавезе ученика из члана 10. Правилника или неоправданог изостајања са наставе од 13 до 18 часова утвр|ује оцјена из владања  задовољава

Члан 20.

Укор директора може се ученику изрећи због теже повреде обавезе из члана 9, тачке д, ђ, е и ж Правилника или неоправданог изостајања са наставе од 19 до 21 изостанка и владање се оцјењује оцјеном лоше.

Члан 21.

Укор Наставничког вијећа може се изрећи ученику због  теже повреде обавезе ученика из члана 9, тачка а,б,в,г,з,и,ј. и к.  или неоправдано изостајање са наставе од 22  до 26 часова и утвр|ује оцјена из владања лоше.

Члан 22.

Васпитно дисциплинска мјера искључења из школе  ученику се изриче због учињеног тежег дисциплинског прекршаја из члана  9. овог правилника којим се теже повређују правила живота, рада и обавезе ученика или угрожава безбиједност ученика или неоправданог изостајања са наставе  више од 26 часова.

Одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске  мјере  искључења доноси Наставничко вијеће.

Члан 23.

         Оцјена из владања може се поправити у случају када  дође до позитивних промјена у понашању ученика.

Члан 24.

         Приликом изрицања васпитно-дисциплинских мјера због повреде обавезе ученика узима се у обзир  тежина одговорности ученика, услови под којима је повреда учињена, ранији рад и понашање ученика као и остале околности које могу битно утицати приликом доношења одлуке о  изрицању мјере.

Члан 25.

         О изреченој васпитно-дисциолинској мјери писмено се обавјештава родитељ, односно старатељ ученика и ученик.

Поступак по ориговору

Члан 26.

Ученик или његов родитељ има право да поднесе жалбу на рјешење о искључењу ученика из школе Школском одбору у року од осам дана од дана пријема рјешења.
         Жалба на рјешење о искључењу одлаже њено извршење до доношења другостепеног рјешења.
         Рјешење Школског одбора је коначно.

МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 27.

         Ученик који учини материјалну штету дужан је штету да надокнади.
         У случају да штету учини више ученика, штету надокнађују солидарно.

Члан 28.

         Ученик неће одговарати за материјалну штету и штета се не може наплатити од ученика ако није доказано да је штету учинио сам или са другим ученицима.

Члан 29.

         У случају да је ученик одговоран за причињену материјалну штету у Школи, одлуку о висини надокнаде доноси Школски одбор.

Члан 30.

         Директор школе може ослободити ученика обавезе надокнаде за причињену штету ако се докаже да ученик штету није учинио намјерно.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

         Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Члан 32.

         Измјене и допуне Правилника врше се по поступку по ком је Правилник и донесен.

 

Број:______/2012

Датум ________ 2012.г.

Предсједник Школског одбора

                                                                                     _____________________

Жељко Зубић

Преузмите Правилник у PDF формату: Pravilnik_o_nagradjivanju_i_izricanju_disciplinskih_mjera_____ucenicima