План и програм одјељењске заједнице

By – On октобар 14, 2015 – In Одјељењска вијећа With Коментари су искључени на План и програм одјељењске заједнице

РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ

РАДА ОДЈЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Бања Лука, 2005. године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Актуелни захтјеви који се постављају у реализацији програма рада одјељењске заједнице, представљају за средње школе у Републици Српској озбиљан проблем и то, углавном, из два разлога:

 1. зато што званично верификованог програма нема, и
 1. зато што се, најчешће импровизовани програми који се у неким школама примјењују у врло различитим облицима и садржајима, не реализују на задовољавајући начин.

Закон о средњој школи је експлицитно поставио обавезе школе у овој области и у складу с тим Републички педагошки завод је припремио приједлог Плана и програма рад одјељенске заједнице који ће се у школској 2005/6. години примјењивати у експерименталној форми.

Стручна група коју је именовало Министарство просвјете, добила је на почетку рада упутства која су се односила на основне концептуалне принципе и оквире.

а) програм мора, прије свега, уважавати актуелне потребе средњошколске омладине које нарочито укључују превенцију негативних посљедица здравствених и психосоцијалних ризика којима су млади изложени,

б) у програме појединих области треба унијети што више познатих испробаних и позитивних искустава која у школама већ егзистирају и дају, или су давали, значајне ефекте и резултате,

в) реализација програма обавеза је, у принципу, разредног старјешине, али природа предвиђених садржаја подразумјева ангажовање и других (педагошке службе, људи из школског окружења, стручњака из различитих области, итд.); важно је такође нагласити да је позиција разредника нова – не предавачка, него аниматорска и посредничка,

г) обавеза реализације програма односи се на оне његове области за које су задовољени слиједећи предуслови:

– организовање обука за наставнике – разреднике

– постојање приручника за ученике односно наставнике.

Ово подразумјева диференциран и флексибилан приступ с обзиром на чињеницу да се предложени садржаји могу бирати на основу потреба и могућности сваке школе, уз поштивање критерија које је утврдило Министарство (обука, приручници).

С обзиром на околности да је у већини планираних области обуком обухваћен довољан број наставника, а интензивирана је обука педагога – дисеминатора који ће у том смислу имати значајну улогу, може се сматрати да већина средњих школа у Републици Српској потпуно или дјелимично, може у овој години на задовољавајући начин одговорити на захтјеве који се тичу:

 1. Организације рада одјељенске заједнице
 2. Понашања и културе
 3. Умјећа живљења
 4. Развоја и унапређења демократских односа
 5. Заштите природне средине
 6. Гендер образовања
 7. Хуманитарног права и акција
 8. Заштите од мина, НУС-а и преосталог наоружања

Посебно истичемо да наставницима, у том смислу, стоје на располагању и приручници који се налазе у школским библиотекама:

Ре. бр.ОБЛАСТПРИРУЧНИЦИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ
1.Умјећа живљења1.“УМЈЕЋЕ ЖИВЉЕЊА“, УНИЦЕФ, ЦИВИТАС, 2005.ГОД.(ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ, ПРИРУЧНИК ЗА УЧЕНИКЕ)
2.Развој и унапређењедемократских односа1.“РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕМОКРАТИЈЕ“, ЦИВИТАС, 2005.2.“КАКО УЧЕСТВОВАТИ У ДЕМОКРАТИЈИ“, Савјет Европе, 2005.
3.Понашање и култура1.“БОНТОН“, Н. КЊИГА, 1999.
4.Заштита природне средине1.“ЕКОЛОГИЈА ИЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ТЕХН. ФАКУЛТЕТ 2001.
5.Гендер образовање1.РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА, ГЕНДЕР ЦЕНТАР  ВЛАДЕ РС, 2004. (ПРИРУЧНИК ЗА УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ )
6.Хуманитарно право и акцијаПРИРУЧНИК – ОБРАЗОВНИ МОДУЛИ ЗА МЛАДЕ МКЦК
7.Заштите од минаПРИРУЧНИК, РПЗ, МКЦК

Може се основано претпоставити да ће слиједећи, двогодишњи, период бити довољан да се процијени ваљаност предложених садржајних и методолошких рјешења датих у овом приједлогу. Након тога, програм ће бити подвргнут анализи и евалуацији. Све добро образложене примједбе и приједлози школа биће узете у обзир како би се понуђени модел поправио и побољшао у намјери да се дође до трајног, квалитетног и примјењивог рада у овој важној области васпитно-образовног рада.

ПЛАН

Области (активности)І разредІІ разредІІІ разредІV разред укупноууку

к

о

СадржајфондСадржајфондСадржајфондСадржајфонд
1ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОДЈЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕУпознавање и представљање (1)Припрема и усвајање разредних правила и програма рада (1)2Стварање колектива (1)Припрема, усвајање и реализација програма рада (1)2Стварање колектива (1)Реализација и евалуација програма рада (1)2Стварање колектива (1)Реализација и евалуација програма рада (1) 28
2ПОНАШАЊЕ И КУЛТУРАЊега тијела (1) Облачење и мода2Понашање на улици (1)Биоскоп, позориште, ресторан (1)2За столом (1)Путовања (1)2Индиректни контакти (1)Поклони (1)28
3УМЈЕЋЕ ЖИВЉЕЊАПСИХОЕДУКАЦИЈААДОЛЕСЦЕНАТАМислим, осјећам, чиним (1) Љутња је…(1)Свађа са пријатељима(1)Вршњаци и притисак (1)

Загонетна слагалица (1)

Шта му је важно (1)

6Доношење одлука (1)Мјешање осјећаја (1)Раскид и туговање (1)

Добра комуникација (1)

Моје огледало (1)

Ја сам неко (1)

6Процјењивање одлука (1)Плакање у себи (1)Зависим ли од других (1)

Ко сам ја : изнутра и извана(1)

4Одређивање циљева (1)Проблематичне транзиције (1)Одвајање од блиских (1)

Односи са родитељима (1)

Моје улоге (1)

Ја у будућности (1)

622
ПРЕВЕНЦИЈА  ЗДРАВСТВЕНО-СОЦИЈАЛНЕ ПАТОЛОГИЈЕ И ПРОМЈЕНЕ ПОНАШАЊАПроцјена стања (1)Сесија „мост“ (1)Вјештина комуникац.(1)

Управљање емоцијама(1)

Галерија емоција(1)

Вјештина доношења одлука (1)

Тестирање различитог понашања (1)

Израда плана одјељења(3)

1

2

Процјена стања (1)Идентификација вјештина које недостају (1)Одговор на притисак вршњака (1)

Шта је љубав (1)

Фактори који утичу на доношење одлука (1)

Одгађање секса (1)

Израда плана одјељења(4)

10Идентификација вјештина које недостају (1)Развој самопоуздања (1)Властите вриједности (1)

Ризик ране трудноће(1)

Израда плана одјељења(4)

8Идентификација вјештина које недостају (1)Идентификација са позитивним узорима (1)Пројект будућност (1)

Формулисање краткорочних и дугорочних циљева (1)

Алкохол и дрога (1)

Израда плана одјељења(5)

1040
4РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕМОКРАТСКИХ ОДНОСАОдговорност2Одговорност2Правда (2)Ј“а грађанин“ (4)6Правда (1)Приватност (1)212
5ЗАШТИТА ПРИРОДНЕ СРЕДИНЕЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ(Дан вода 22. март)2ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ(Дан планете Земље,22. април)2ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ(Дан заштите животне средине 5. јуни)2ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ(Дан заштите животиња4. октобар)28
6ГЕНДЕР ОБРАЗОВАЊЕМИ У ВЛАСТИКАКО ДА КРЕИРАМО ЗАКОН2ВЛАСТ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА (1)СВИ СМО ИСТИ АЛИ И РАЗЛИЧИТИ (1)2ИСТА ПРАВА РАЗЛИЧИТИ ИНТЕРЕСИ (1)ЈА, НОВИНАР/КА (1)2ИЗЛАЗ УЗ ДОГОВОР (1)МОЈ ИЗБОР (1)16
6ГЕНДЕР ОБРАЗОВАЊЕМИ У ВЛАСТИКАКО ДА КРЕИРАМО ЗАКОН2ВЛАСТ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА (1)СВИ СМО ИСТИ АЛИ И РАЗЛИЧИТИ (1)2ИСТА ПРАВА РАЗЛИЧИТИ ИНТЕРЕСИ (1)ЈА, НОВИНАР/КА (1)2ИЗЛАЗ УЗ ДОГОВОР (1)МОЈ ИЗБОР (1)16
7ХУМАНИТАРНО ПРАВО И АКЦИЈЕРАЗМАТРАЊЕ ХУМАНИТАРНИХ  ПОСТУПАКА1ШТА МОГУ УЧИНИТИ ПОСМАТРАЧИ (2)3ДЈЕЦА ВОЈНИЦИ (1)1БОРЦИ (1)16
8ЗАШТИТА ОД МИНА ,НУС-а И ПРЕОСТАЛОГ НАОРУЖАЊАИНФОРМИСАЊЕ(ЗНАКОВИ, ПРАВИЛА, МЈЕСТА)1ОТАВСКА КОНВЕНЦИЈА (1)12
30302727114

І Организација и функционисање одјељенске заједнице

Овај дио програма одјељенске заједнице подразумјева активности:

– међусобно упознавање,

– доношење правила понашања у групи

– избор и руковођење колективом и

– стварања одређеног колектива

Међусобно упознавање

Омогућити ученицима да се на првом часу, радионичким путем представе једни другима у првом разреду, а у осталим разредима, такође радионичким путем, ученици требају представити једни друге, онако како их они виде и доживљавају. У завршном разреду треба да анализирају да ли су упознали једни друге и колико је то позитивно утицало на хомогенизацију одјељенског колектива.

Доношење правила понашања у групи

Како би се на часовима одјељенске заједнице створила пријатна радна атмосфера ученици уз помоћ одјељенског старјешине, доносе правила понашања која су истакнута на видном мјесту и које требају поштовати сви чланови одјељенске заједнице.

Избор и руковођење колективом

Сви ученици требају упознати критеријуме избора представника одјељенског колектива и поштовати их у процесу избора.

І разред

НаставнајединицаБројчас.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Упознавање и представљање1Међусобним упознавањем, прихватањем сличности и разлика, стварају услове за хомогенизацију колективарадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих школа
Припрема и усвајање разредних правилаИзбор ученика у представничка тијела у разреду и у школи

Предлагање и усвајање програма рада одјељења

1израде и усвоје правила за разред, утврде „Листу очекивањапредлажу, анализирају приједлоге и доносе одлуке о избору ученика, предсједника одјељенске заједнице и чланова у органима школе

да се упознају и усвоје програм рада

радионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих школа

ІІ разред

НаставнајединицаБројчас.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Стварање колектива;упознавање и представљање1укључе нове ученике у колективрадионица
Припрема и усвајање разредних правилаИзбор ученика у представничка тијела у разреду и у школи

Предлагање и усвајање програма рада одјељења

1формулишу и усвоје правила радапрема усвојеној процедури изаберу представнике разреда

усвоје програм рада за други разред

радионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих школа

ІІІ разред

НаставнајединицаБројчас.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Стварање колектива;упознавање и представљање1укључе нове ученикерадионица
Припрема и усвајање разредних правилаИзбор ученика у представничка тијела у разреду и у школи

Предлагање и усвајање програма рада одјељења

1допуне и усвоје правила

према усвојеној процедури изаберу представнике разреда

усвоје програм рада за трећи разред

радионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих школа

ІV разред

НаставнајединицаБројчас.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Упознавање и представљање1анализирају сличности и различитости и њихов утицај на хомогенизацијурадионица
Припрема и усвајање разредних правилаИзбор ученика у представничка тијела у разреду и у школи

Предлагање и усвајање програма рада одјељења

анализирају и допуне правила кориштеwа у претходним разредима

према усвојеној процедури изаберу представнике разреда

усвоје програм рада за ІV разред

радионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих школа

ІІ ПОНАШАЊЕ И КУЛТУРА

І РАЗРЕД

Овај дио програма треба да омогући да на једноставан и разумљив начин ученици усвоје најбитнија правила која поспјешују и хуманизују односе међу људима и чине живот пријатнијим и љепшим.

Програмом су, само у смислу оријентације, предвиђене слиједеће области:

 1. Хигијена и њега тијела
 2. Облачење
 3. Правила понашања у различитим ситуацијама и приликама.
Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ЊЕГА ТИЈЕЛА(основни принципи и правила)1свакодневно одржавају чистоћу и његују поједине дијелове и тијело у цјелинирадионица– приручник -БОНТОН
2.ОБЛАЧЕЊЕ И МОДА (стил, прилагођавање)1упознају основна правила и захтјеве женске и мушке модерадионица– приручник -БОНТОН

ІІ РАЗРЕД

Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1ПОНАШАЊЕ НА УЛИЦИ(правила за пјешаке, поздрављање, жене и мушкарци1усвоје правила лијепог понашања и комуникације на отвореном просторурадионица– приручник -БОНТОН
2.ЈАВНА МЈЕСТА(биоскоп, позориште, ресторан, хотел)1усвоје правила понашања који су специфични за различите облике јавног  културног животарадионица– приручник -БОНТОН

ІІІ РАЗРЕД

Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ЗА СТОЛОМ(основна правила како се шта једе, пушење)1усвоје правила понашања за столом и кориштења прибора у зависности од врсте јеларадионица– приручник -БОНТОН
2.ПУТОВАЊА(основна правила за вожњу у возу, аутомобилу, трамвају, авиону, лифту)1науче да користе правила која се примјењују у возилима јавног превозарадионица– приручник -БОНТОН

ІV РАЗРЕД

Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ИНДИРЕКТНИ КОНТАКТИ(кориштење телефона, слање и примање писама и порука)1познају и користе основна правила у преписци разних врста (писама, разгледница е-маил, СНС поруке) и начин кориштењња телефона и телефаксарадионица– приручник -БОНТОН
2.ПОКЛОНИ(основне намјене, врсте и прилике у којима се дају или примају поклони)1упознају прилике и начине давања и примања поклона и основна ограничењарадионица– приручник -БОНТОН

ІІІ УМЈЕЋЕ ЖИВЉЕЊА

А Психоедукација адолесцената

Овај дио програма одјељенске  заједнице носи назив „Пут кроз емоционални, социјални, когнитивни и развој себе“ и заснован је на теоријским принципима рационално-емоционално-бихејвиоралне терапије (РЕБТ), која се темељи на претпоставци да оно што мислима директно детерминише оно како се осјећамо и понашамо. Програм је едукативне природе и његов основни циљ је да:

– помогнемо младим људима да науче позитивне појмове и концепте менталног здравља, односно шта је прихваћено као адекватно, као „нормално“,

– млади науче и користе ефективне стратегије „вјештине“ за ношење, суочавање и рјешавање проблема карактеристичних за њихов узраст.

Програм предвиђа четири књучне области:      1. Когнитивни развој

 1. Емоционални развој
 2. Социјални развој
 3. Развој себе

које су заступљене са одређеним бројем радионица (тема) и циклично се протежу од І-ІV разреда.

Свака од четири области има и специфичне задатке.

Когнитивни развој:

– током радионица изазвати когнитивне процесе како би се идентификовале негативне, искривљене мисли и претпоставке

– развијање нових, прилагођених и рационалних форми мишљења

– индивидуално анализирање својих мисли, осјећања и понашања

– размјена искустава међу ученицима, што ће им помоћи да нормализују своја  осјећања и мисли које имају, али их нерадо износе

Емоционални развој:

– омогућити ученицима да анализирају своје емоционално стање и тако увиде његове разлоге

– пружити им одговарајућа знања и вјештине, како би стекли реалну слику о себи, својим способностима и слабостима

– развијање способности у себе у једној активности, како би се та сигурност преносила на друге активности

Социјални развој:

– креирати ситуације које ће омогућити ученицима да идентификују: осјећања и питања која су везана за пријатељске односе и романтичне везе; за односе са родитељима и блиским рођацима; за односе са вршњацима

– упознавање и примјена стратегија за одржавање добрих односа са околином (вршњацима,породицом, супротним полом и сл.)

– упознавање и превазилажење баријера за добру и успјешну комуникацију

– значај притисака вршњака на развој личности.

І разред

ОбластНаставнајединицаБрој часоваИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Когнитивни развојМислим, осјећам, чиним1Идентификују ситуационе и развојне стресовезнају да мисли утичу на осјећања и понашањерадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Емоционални развојЉутња је1-знају шта је љутња и препознају њене изворе-примјењују ефикасне начине суочавања са љутњомрадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Социјални развојСвађа с пријатељима1– идентификују разлоге због којих се адолесценти свађају- развију вјештине суочавања с проблемима пријатељстварадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Вршњаци и притисак1– разликују позитивне и негативне аспекте притисака вршњака- разумију посљедице одолијевања притиску вршњакарадионица
Развој себеЗагонетна слагалица1– знају (немају дилема) о властитом идентитету: ко сам ја? колико вриједим? гдје припадам? итд.радионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Шта ми је важно1– разликују појмове вријрдности (личне и социјалне)радионица

ІІ разред

ОбластНаставнајединицаБрој часоваИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Когнитивни развојДоношење одлука1 – примјењују специфичан процес доношења одлука (прикладних избора)радионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Емоционални развојМијењање  осјећања1– знају специфичне начине промјене негативних емоција, како оне не би доминирале њиховим животимарадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Социјални развојРаскид и туговање1– препознају осјећања и дилеме након прекида романтичне везе- знају и примјећују позитивне начине „ношења“ са стањем након прекинуте везе- схватају да прекидање романтичне везе с неком особом не треба да утиче на оцјену вриједности те особерадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
 Добра комуникација1– познају баријере за добру комуникацију- примјењују пет корака добре комуникацијерадионица
Развој себе Моје огледало 1– процјењују властите појединачне особине и разликују позитивне и негативне особинерадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Ја сам неко ко….1– знају објаснити различите аспекте свог идентитетарадионица

ІІІ разред

ОбластНаставнајединицаБрој часоваИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Когнитивни развој Процјењивање  одлука1– знају начин за процјењивање одлукарадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Емоционални развој Плакање у себи1 – разликују имиx који неко пројектује на друге и осјећања која задржава у себи- идентификују позитивне и негативне ефекте задржавања неких осјећања у себирадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Социјални развојЗависим ли од других?11 – знају разлику између повремене зависности од других (здраве везе) и везе у којима се стално зависи од другихрадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Развој себеКо сам ја: изнутра и извана?1 1– знају путеве откривања себе, трагају за властитим идентитетом- прихватају себерадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола

ІV разред

ОбластНаставнајединицаБрој часоваИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Когнитивни развој Одређивање циљева и задатака1– примјењују процедуру постављања и постизања циљеварадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Емоционални развојПроблематичне транзиције1 – идентификују промјене које су повезане са транзицијама- откривају на који начин ће транзиција, односно одлазак из средње школе утицати на нечији животрадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Социјални развојОдвајање од блиских особа11– идентификују осјећања која се јављају када се одвајамо од блиских особа (родитеља, пријатеља, рођака)радионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Односи са родитељима1– идентификују питања која су везана за односе са родитељима- примјењују успјешно начине за одржавање добрих односа између родитеља и адолесценатарадионица
Развој себе Моје улоге11 – идентификују садашње и будуће улогерадионицаПриручник за одјељенске старјешине средњих шола
Ја и будућност11– виде себе у будућностирадионица

Б. Превенција здравствено-социјалне патологије и промјена понашања

Овај дио програма усмјерен је на вјештине које су младима неопходне а односе се на развијање критичног мишљења, доношења одлука, комуникацију, емоције, јачање самопоуздања и др. Ова животна умјећа обухватају различите тематске области (полно преносиве болести, чување репродуктивног здравља, алкохолизам, наркоманију, пушење) и у овом се програму третирају на нов и специфичан начин.

І разред

ОбластНаставнајединицаБрој часоваИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
 1ПРОЦЈЕНА СТАЊА1 – разумију карактеристике и разлоге реализације програма „Умјеће живљења“радионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
2.„МОСТ’1– сачине листу разлика и идентификују вјештине које могу помоћирадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
3.ВЈЕШТИНЕ КОМУНИКА-ЦИЈЕ (1+1)1– идентификују и развију поруке самопоуздања и наведу најчешће технике убјеђивањарадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
4.УПРАВЉАЊЕ ЕМОЦИЈАМА1– наведу емоције које имају утицај на умјеће живљењарадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
5.ГАЛЕРИЈА ЕМОЦИЈА1– уоче стратегије за ефикасну контролу емоцијарадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
6.ВЈЕШТИНЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И КОРАЦИ1– знају поисати факторе, кораке и вјештине у процесу одлучивањарадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
7.ТЕСТИРАWЕ РИЗИЧНОГ ПОНАШАWА1– идентификовати активности и нивое ризика заразе ХИВ-омрадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
8.ИЗРАДА ПЛАНА АКТИВНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА1– планирају и развију сопствени план и програм активностирадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)

ІІ разред

ОбластНаставнајединицаБрој часоваИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ПРОЦЈЕНА СТАЊА1– сагледају препреке за остварење циљеварадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
2.ИДЕНТИФИКА-ЦИЈА ВЈЕШТИНА КОЈЕ НЕДОСТАЈУ1– идентификују вјештине које недостају или које треба примијенити у свакодневном животурадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
3.ПОРУКЕ САМОПОУЗДАЊА1– идентификују кораке потребне за поруке самопоуздањарадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
4.ШТА ЈЕ ЉУБАВ1– наведу своје одговорности у љубавним везама са породицом, пријатељима и партнеримарадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
5.ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ1– идентификују различите факторе који утичу на доношење одлукерадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
6.ОДГАЂАЊЕ СЕКСА1– наведу разлоге и идентификују стратегије одгађањарадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
7.ИЗРАДА ПЛАНА АКТИВНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА4– развију сопствени план и програм активностирадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)

ІІІ разред

ОбластНаставнајединицаБрој часоваИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ИДЕНТИФИКА-ЦИЈА ВЈЕШТИНА КОЈЕ НЕДОСТАЈУ1 – наставе вјежбање и примјену вјештина потребних у свакодневном животурадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
2.РАЗВОЈ САМОПОУЗДАЊА1– су у стаwњу да наведу 6 техника убјеђивања и идентификују одговорерадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
3.ВЛАСТИТЕ ВРИЈЕДНОСТИ1– знају навести своје особине које други цијенерадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
4.РИЗИЦИ РАНЕ ТРУДНОЋЕ1– упознају озбиљне посљедице које рана трудноћа има на мајку , оца, бебурадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
5.ИЗРАДА ПЛАНА АКТИВНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА4– развију свој план и програм активностирадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)

ІV разред

ОбластНаставнајединицаБрој часоваИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ИДЕНТИФИКА-ЦИЈА ВЈЕШТИНА КОЈЕ НЕДОСТАЈУ1– вјежбају примјену вјештина у складу са описом модела „МОСТ“радионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
2.ИДЕНТИФИКА-ЦИЈА СА ПОЗИТИВНИМ УЗОРИМА1– идентификују особине и квалитете којима се диве и који желе да сами развијурадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
3.ПРОЈЕКТОВАЊЕ БУДУЋНОСТИ1– опишу прилике које ће им се евентуално нудити у будућности и факторе који могу утицати на плановерадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
4.ФОРМУЛИСАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ЦИЉЕВА1– наведу краткорочне и дугорочне циљеве и направе стратегију за њихово постизањерадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
5.АЛКОХОЛ И ДРОГА1– знају разлоге и посљедице конзумирања алкохола или дрогерадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)
6.ИЗРАДА ПЛАНА АКТИВНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА5– развију свој план  и програм активностирадионицаПриручник за наставнике и ученике (Умјеће живљења)

ІV РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕМОКРАТСКИХ ОДНОСА

Програм развоја и унапређења демократских односа у школи има два основна задатка:

а) да оспособи ученике за кориштење интелектуалних вјештина и средстава за процјену и кориштење информација које се односе на концепте одговорности правде и приватности, и

б) да обезбиједи неопходну везу и континуитет између основношколског и средњошколског образовања у области демократије и људских права.

І РАЗРЕД

Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ОДГОВОРНОСТ:Процјена информација за одређивање одговорности1– упознају скуп интелектуалних средстава која помажу у одређивању одговорностирадионица– приручник- текст за вјежбу критичког размишљања
2.ОДГОВОРНОСТ:Кориштење интелектуалних средстава при одређивању одговорности1– користе интелектуална средстава при доношењу одлуке о одговорностирадионица– приручник- текст за вјежбу критичког размишљања

ІІ РАЗРЕД

Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ОДГОВОРНОСТ:Одавање признања и одређених награда1– знају користити интелектуална средстава за доношење одлуке о награђивањурадионица– приручник- текст за вјежбу критичког размишљања
2.ОДГОВОРНОСТ:Посљедице преузимања одговорности1– могу објаснити користи и цијене испуњавања одговорностирадионица– приручник- табела „користи и цијене“- папир

ІІІ РАЗРЕД

Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ПРАВДА:Дистрибутивна правда- подјела помоћи1– знају користити интелектуална средстава у одбрани ставова и дистрибутивној правдирадионица– приручник
2.ПРАВДА:Корективна правда циљ, задаци и питања1– дефинишу основну идеју корективне правде и њене циљеверадионица– приручник

ІV РАЗРЕД

Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ПРАВДА:Важност процедуралне правде1– дефинишу идеју процедуралне правде и да је доведу у везу са сопственим искуствомрадионица– приручник
2.ПРИВАТНОСТ:Посљедице приватности1 – процијене и објасне користи и цијене приватностирадионица– приручник

V ГЕНДЕР ОБРАЗОВАЊЕ

 

Програм из области образовања о равноправности послова у складу је са принципима и захтјевима Стратегије за увођење гендер компоненте у образовни процес, односно Законом о равноправности послова у Босни и Херцеговини.

У циљу провођења гендер елемената кроз релевантне предмете искориштен је оквир који нуди лекције предмета Демократија и људска права прилагођене потребама гендер маинстреаминг-а.

І РАЗРЕД

Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.МИ У ВЛАСТИ1– уоче потребу за равноправности међу половима и карактеристике актуелног стањарадионицаПриручник за наставнике и ученике (Гендер центар РС)
2.КАКО ДА КРЕИРАМО ЗАКОН1– препознају однос између владавине закона и гендер ситуацијерадионицаПриручник за наставнике и ученике (Гендер центар РС)

ІІ РАЗРЕД

Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ВЛАСТ И РАВНОПРАВНОСТ  ПОЛОВА1-утврде да ли постоји заштита радних праварадионицаПриручник
2.СВИ СМО ИСТИ, АЛИ И РАЗЛИЧИТИ1-уоче важност и могућност гендер образовањарадионицаПриручник

ІІІ РАЗРЕД

Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ИСТА ПРАВА РАЗЛИЧИТИ ИНТЕРЕСИ1-уоче важност организације цивилног друштва за оба поларадионицаПриручник
2.ЈА НОВИНАР-КА1-разумију да се морају користити способности оба поларадионицаПриручник

 

ІV РАЗРЕД

Ред. бр.НаставнајединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
1.ИЗЛАЗ УЗ ДОГОВОР1-препознају конфликт и одаберу компромис као рјешеwерадионицаПриручник
2.МОЈ ИЗБОР1– науче изабрати способног а не подобног вођурадионицаПриручник

VІ ХУМАНИТАРНО ПРАВА И АКЦИЈА

Хуманитарно право и акција је дио програма одјељењске заједнице, чији је циљ да помогне младим људима да усвоје принципе хуманости у свакодневном животу, и да их имају на уму приликом разматрања догађаја у својој и другим земљама свијета. Његовим изучавањем ученици треба да постану свјесни значаја и заштите живота и људског достојанства у ванредним ситуацијама и ситуацијама оружаног сукоба, кроз анализу појединачног хуманитарног чина и хуманих акција у свакодневном животу.

Програмом су обухваћене три кључне области:

 1. Хуманитарна перспектива
 2. Ограничења у оружаном сукобу
 3. Право на дјелу

које су заступљене са одређеним бројем радионица (тема) од І до ІVразреда.

Специфични задаци програма су:

– истраживање, анализа и разматрање хуманитарног чина са аспекта заштите живота и људског достојанства

– развијање интереса за међународна збивања и хуманитарне акције

– посматрање конфликтних ситуација из хуманитарне преспективе

– активно укључивање у хуманитарне акције и организације у својој средини

– разумјевање значаја ограничавања разарања и примјене различитих облика заштите у ванредним ситуацијама

– анализа различитих аспеката Међународног хуманитарног права и сложеност његове примјене.

Поред овладавања елементарним знањем из хуманитарног права чију основу чине Женевске конвенције, изучавањем ових садржаја ученици развијају сљедеће вјештине:

– дискусија,

– активно слушање других,

– учтиво неслагање,

– посматрање из перспективе,

– играње улога,

– анализа приче,

– анализа дилеме,

– уочавање посљедица,

– изношење идеја.

І разред

ОбластНаставнајединицаБрој часоваИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
            Хуманитарна перспективаРазматрање хуманитарних поступака1 – развију осјетљивост за препознавање хуманитарног поступка у свакодневном животу- уочавају хуманитарни поступак у конкретном ситуацији

– разумију утицај друштвеног притиска на хуманитарни поступак

радионицаПриручник:“Истраживање хуманитарног права образовни модули за младе“

Приручник:

МКЦК

„Међународно хуманитарно право – одговори на ваша питања“

Женевске конвенције

ІІ разред

ОбластНаставнајединицаБрој часоваИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Хуманитарна перспективаШта посматрачи могу да учине?2-развију појам посматрача и утицај који посматрач може да има на поступке других-дефинишу краткорочне и дугорочне посљедице хуманитарног чина-високо вреднују хуманитарни чин и практикују га у свакодневној ситуацијирадионицаПриручник:“Истраживање хуманитарног права образовни модули за младе“
Ограничеwа у оружаном сукобуОграничавање разарања1-разумију нужност постојања правила у оружаном сукобу-знају основна правилаМХП

-разумију комплементарност људских права и правила МХП

радионицаПриручник:“Истраживање хуманитарног права образовни модули за младе“

Приручник:

МКЦК

„Међународно хуманитарно право – одговори на ваша питања“

ІІІ разред

ОбластНаставнајединицаБрој часовааИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Ограничеwа у оружаном сукобу„Дјеца војници“ као предмет пажње2-знају посљедице кориштења дјеце као војника-знају да је регрутовање дјеце млађе од 15 година кршење МХП-упознати и подржавају напоре да се та граница помјери на 18 годинарадионицаПриручник:“Истраживање хуманитарног права образовни модули за младе“

Приручник:

МКЦК

„Међународно хуманитарно право – одговори на ваша питања“

ІV разред

ОбластНаставнајединицаБрој часовааИ с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
П р а в а   н а   д ј е л уС гледишта борца1-уочавају дилеме које се јављају при поштовању правила МХП у ратним ситуацијама-разумију појмове: цивил и војник-разликују појмове:

цивилни и војни циљ

радионицаПриручник:“Истраживање хуманитарног права образовни модули за младе“

Приручник:

МКЦК

„Међународно хуманитарно право – одговори на ваша питања“

VІІ УПОЗОРАВАЊЕ НА ОПАСНОСТ ОД МИНА

Упозоравање на опасност од мина је дио програма одјељењске заједнице чији је циљ обезбјеђивање континуитета информисања ученика о заштити од мина и других НУС-а, како би се код ученика изградио опрез као стил понашања.

Ова област је заступљена са двије радионице (наставне јединице) које реализују у І и ІІ разреду.

Задаци ове области су:

– да ученици схвате да је БиХ земља у којој ће проблем мина бити још дуго година присутан

– да схвате да се мине и НУС-и налазе свуда и да је највећи број минских поља још увијек необиљежен

-да уочавају знаке упозоравања на опасност од мина (конвенционалне и неконвенционалне) и да знају да је њихово уклањање опасно

-да науче правила понашања у непознатом подручју

-да се упознају са Отавском конвенцијом.

І разред

Наставна јединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Информисање ученика о опасности од мина и НУС-а1-препознају знаке упозоравања  (конвенционалне и импровизоване)-знају да се знаци упозоравања не смију дирати-знају правила понашања у непознатом подручју

-препознају мине и НУС-е и мјеста гдје се налазе

радионицаПриручник:

Упозоравање на опасност од мина, РПЗ – МКЦК

І разред

Наставна јединицаБр.час.И с х о д иМетоде и облици радаСредства за рад
Ученици треба да:
Отавска конвенција1-знају садржај Отавске конвенције-знају да је БиХ ратификовала Отавску конвенцију-путем интернета сазнају и на часу разговарају о међународним активностима на заштиту од мина и НУС-арадионицаwww.БХМАЦ.ОРГ

Comments are closed.