Plan i program odjeljenjske zajednice

By – On oktobar 14, 2015 – In Odjeljenjska vijeća With Komentari su isključeni na Plan i program odjeljenjske zajednice

REPUBLIČKI PEDAGOŠKI ZAVOD

REPUBLIKE SRPSKE

PLAN I PROGRAM

RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE U SREDNJOJ ŠKOLI

Banja Luka, 2005. godine

UVODNE NAPOMENE

Aktuelni zahtjevi koji se postavljaju u realizaciji programa rada odjeljenjske zajednice, predstavljaju za srednje škole u Republici Srpskoj ozbiljan problem i to, uglavnom, iz dva razloga:

 1. zato što zvanično verifikovanog programa nema, i
 1. zato što se, najčešće improvizovani programi koji se u nekim školama primjenjuju u vrlo različitim oblicima i sadržajima, ne realizuju na zadovoljavajući način.

Zakon o srednjoj školi je eksplicitno postavio obaveze škole u ovoj oblasti i u skladu s tim Republički pedagoški zavod je pripremio prijedlog Plana i programa rad odjeljenske zajednice koji će se u školskoj 2005/6. godini primjenjivati u eksperimentalnoj formi.

Stručna grupa koju je imenovalo Ministarstvo prosvjete, dobila je na početku rada uputstva koja su se odnosila na osnovne konceptualne principe i okvire.

a) program mora, prije svega, uvažavati aktuelne potrebe srednjoškolske omladine koje naročito uključuju prevenciju negativnih posljedica zdravstvenih i psihosocijalnih rizika kojima su mladi izloženi,

b) u programe pojedinih oblasti treba unijeti što više poznatih isprobanih i pozitivnih iskustava koja u školama već egzistiraju i daju, ili su davali, značajne efekte i rezultate,

v) realizacija programa obaveza je, u principu, razrednog starješine, ali priroda predviđenih sadržaja podrazumjeva angažovanje i drugih (pedagoške službe, ljudi iz školskog okruženja, stručnjaka iz različitih oblasti, itd.); važno je takođe naglasiti da je pozicija razrednika nova – ne predavačka, nego animatorska i posrednička,

g) obaveza realizacije programa odnosi se na one njegove oblasti za koje su zadovoljeni slijedeći preduslovi:

– organizovanje obuka za nastavnike – razrednike

– postojanje priručnika za učenike odnosno nastavnike.

Ovo podrazumjeva diferenciran i fleksibilan pristup s obzirom na činjenicu da se predloženi sadržaji mogu birati na osnovu potreba i mogućnosti svake škole, uz poštivanje kriterija koje je utvrdilo Ministarstvo (obuka, priručnici).

S obzirom na okolnosti da je u većini planiranih oblasti obukom obuhvaćen dovoljan broj nastavnika, a intenzivirana je obuka pedagoga – diseminatora koji će u tom smislu imati značajnu ulogu, može se smatrati da većina srednjih škola u Republici Srpskoj potpuno ili djelimično, može u ovoj godini na zadovoljavajući način odgovoriti na zahtjeve koji se tiču:

 1. Organizacije rada odjeljenske zajednice
 2. Ponašanja i kulture
 3. Umjeća življenja
 4. Razvoja i unapređenja demokratskih odnosa
 5. Zaštite prirodne sredine
 6. Gender obrazovanja
 7. Humanitarnog prava i akcija
 8. Zaštite od mina, NUS-a i preostalog naoružanja

Posebno ističemo da nastavnicima, u tom smislu, stoje na raspolaganju i priručnici koji se nalaze u školskim bibliotekama:

Re. br.OBLASTPRIRUČNICI I DRUGI MATERIJALI
1.Umjeća življenja1.“UMJEĆE ŽIVLJENJA“, UNICEF, CIVITAS, 2005.GOD.(PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE, PRIRUČNIK ZA UČENIKE)
2.Razvoj i unapređenjedemokratskih odnosa1.“RAZVOJ I UNAPREĐENJE DEMOKRATIJE“, CIVITAS, 2005.2.“KAKO UČESTVOVATI U DEMOKRATIJI“, Savjet Evrope, 2005.
3.Ponašanje i kultura1.“BONTON“, N. KNJIGA, 1999.
4.Zaštita prirodne sredine1.“EKOLOGIJA IZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE“TEHN. FAKULTET 2001.
5.Gender obrazovanje1.RAVNOPRAVNOST POLOVA, GENDER CENTAR  VLADE RS, 2004. (PRIRUČNIK ZA UČENIKE I NASTAVNIKE )
6.Humanitarno pravo i akcijaPRIRUČNIK – OBRAZOVNI MODULI ZA MLADE MKCK
7.Zaštite od minaPRIRUČNIK, RPZ, MKCK

Može se osnovano pretpostaviti da će slijedeći, dvogodišnji, period biti dovoljan da se procijeni valjanost predloženih sadržajnih i metodoloških rješenja datih u ovom prijedlogu. Nakon toga, program će biti podvrgnut analizi i evaluaciji. Sve dobro obrazložene primjedbe i prijedlozi škola biće uzete u obzir kako bi se ponuđeni model popravio i poboljšao u namjeri da se dođe do trajnog, kvalitetnog i primjenjivog rada u ovoj važnoj oblasti vaspitno-obrazovnog rada.

PLAN

Oblasti (aktivnosti)І razredІІ razredІІІ razredІV razred ukupnouuku

k

o

SadržajfondSadržajfondSadržajfondSadržajfond
1ORGANIZACIJA RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICEUpoznavanje i predstavljanje (1)Priprema i usvajanje razrednih pravila i programa rada (1)2Stvaranje kolektiva (1)Priprema, usvajanje i realizacija programa rada (1)2Stvaranje kolektiva (1)Realizacija i evaluacija programa rada (1)2Stvaranje kolektiva (1)Realizacija i evaluacija programa rada (1) 28
2PONAŠANJE I KULTURANjega tijela (1) Oblačenje i moda2Ponašanje na ulici (1)Bioskop, pozorište, restoran (1)2Za stolom (1)Putovanja (1)2Indirektni kontakti (1)Pokloni (1)28
3UMJEĆE ŽIVLJENJAPSIHOEDUKACIJAADOLESCENATAMislim, osjećam, činim (1) Ljutnja je…(1)Svađa sa prijateljima(1)Vršnjaci i pritisak (1)

Zagonetna slagalica (1)

Šta mu je važno (1)

6Donošenje odluka (1)Mješanje osjećaja (1)Raskid i tugovanje (1)

Dobra komunikacija (1)

Moje ogledalo (1)

Ja sam neko (1)

6Procjenjivanje odluka (1)Plakanje u sebi (1)Zavisim li od drugih (1)

Ko sam ja : iznutra i izvana(1)

4Određivanje ciljeva (1)Problematične tranzicije (1)Odvajanje od bliskih (1)

Odnosi sa roditeljima (1)

Moje uloge (1)

Ja u budućnosti (1)

622
PREVENCIJA  ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE PATOLOGIJE I PROMJENE PONAŠANJAProcjena stanja (1)Sesija „most“ (1)Vještina komunikac.(1)

Upravljanje emocijama(1)

Galerija emocija(1)

Vještina donošenja odluka (1)

Testiranje različitog ponašanja (1)

Izrada plana odjeljenja(3)

1

2

Procjena stanja (1)Identifikacija vještina koje nedostaju (1)Odgovor na pritisak vršnjaka (1)

Šta je ljubav (1)

Faktori koji utiču na donošenje odluka (1)

Odgađanje seksa (1)

Izrada plana odjeljenja(4)

10Identifikacija vještina koje nedostaju (1)Razvoj samopouzdanja (1)Vlastite vrijednosti (1)

Rizik rane trudnoće(1)

Izrada plana odjeljenja(4)

8Identifikacija vještina koje nedostaju (1)Identifikacija sa pozitivnim uzorima (1)Projekt budućnost (1)

Formulisanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva (1)

Alkohol i droga (1)

Izrada plana odjeljenja(5)

1040
4RAZVOJ I UNAPREĐENJE DEMOKRATSKIH ODNOSAOdgovornost2Odgovornost2Pravda (2)J“a građanin“ (4)6Pravda (1)Privatnost (1)212
5ZAŠTITA PRIRODNE SREDINEEKOLOŠKE AKCIJE(Dan voda 22. mart)2EKOLOŠKE AKCIJE(Dan planete Zemlje,22. april)2EKOLOŠKE AKCIJE(Dan zaštite životne sredine 5. juni)2EKOLOŠKE AKCIJE(Dan zaštite životinja4. oktobar)28
6GENDER OBRAZOVANJEMI U VLASTIKAKO DA KREIRAMO ZAKON2VLAST I RAVNOPRAVNOST POLOVA (1)SVI SMO ISTI ALI I RAZLIČITI (1)2ISTA PRAVA RAZLIČITI INTERESI (1)JA, NOVINAR/KA (1)2IZLAZ UZ DOGOVOR (1)MOJ IZBOR (1)16
6GENDER OBRAZOVANJEMI U VLASTIKAKO DA KREIRAMO ZAKON2VLAST I RAVNOPRAVNOST POLOVA (1)SVI SMO ISTI ALI I RAZLIČITI (1)2ISTA PRAVA RAZLIČITI INTERESI (1)JA, NOVINAR/KA (1)2IZLAZ UZ DOGOVOR (1)MOJ IZBOR (1)16
7HUMANITARNO PRAVO I AKCIJERAZMATRANJE HUMANITARNIH  POSTUPAKA1ŠTA MOGU UČINITI POSMATRAČI (2)3DJECA VOJNICI (1)1BORCI (1)16
8ZAŠTITA OD MINA ,NUS-a I PREOSTALOG NAORUŽANJAINFORMISANJE(ZNAKOVI, PRAVILA, MJESTA)1OTAVSKA KONVENCIJA (1)12
30302727114

І Organizacija i funkcionisanje odjeljenske zajednice

Ovaj dio programa odjeljenske zajednice podrazumjeva aktivnosti:

– međusobno upoznavanje,

– donošenje pravila ponašanja u grupi

– izbor i rukovođenje kolektivom i

– stvaranja određenog kolektiva

Međusobno upoznavanje

Omogućiti učenicima da se na prvom času, radioničkim putem predstave jedni drugima u prvom razredu, a u ostalim razredima, takođe radioničkim putem, učenici trebaju predstaviti jedni druge, onako kako ih oni vide i doživljavaju. U završnom razredu treba da analiziraju da li su upoznali jedni druge i koliko je to pozitivno uticalo na homogenizaciju odjeljenskog kolektiva.

Donošenje pravila ponašanja u grupi

Kako bi se na časovima odjeljenske zajednice stvorila prijatna radna atmosfera učenici uz pomoć odjeljenskog starješine, donose pravila ponašanja koja su istaknuta na vidnom mjestu i koje trebaju poštovati svi članovi odjeljenske zajednice.

Izbor i rukovođenje kolektivom

Svi učenici trebaju upoznati kriterijume izbora predstavnika odjeljenskog kolektiva i poštovati ih u procesu izbora.

І razred

NastavnajedinicaBrojčas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Upoznavanje i predstavljanje1Međusobnim upoznavanjem, prihvatanjem sličnosti i razlika, stvaraju uslove za homogenizaciju kolektivaradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih škola
Priprema i usvajanje razrednih pravilaIzbor učenika u predstavnička tijela u razredu i u školi

Predlaganje i usvajanje programa rada odjeljenja

1izrade i usvoje pravila za razred, utvrde „Listu očekivanjapredlažu, analiziraju prijedloge i donose odluke o izboru učenika, predsjednika odjeljenske zajednice i članova u organima škole

da se upoznaju i usvoje program rada

radionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih škola

ІІ razred

NastavnajedinicaBrojčas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Stvaranje kolektiva;upoznavanje i predstavljanje1uključe nove učenike u kolektivradionica
Priprema i usvajanje razrednih pravilaIzbor učenika u predstavnička tijela u razredu i u školi

Predlaganje i usvajanje programa rada odjeljenja

1formulišu i usvoje pravila radaprema usvojenoj proceduri izaberu predstavnike razreda

usvoje program rada za drugi razred

radionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih škola

ІІІ razred

NastavnajedinicaBrojčas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Stvaranje kolektiva;upoznavanje i predstavljanje1uključe nove učenikeradionica
Priprema i usvajanje razrednih pravilaIzbor učenika u predstavnička tijela u razredu i u školi

Predlaganje i usvajanje programa rada odjeljenja

1dopune i usvoje pravila

prema usvojenoj proceduri izaberu predstavnike razreda

usvoje program rada za treći razred

radionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih škola

ІV razred

NastavnajedinicaBrojčas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Upoznavanje i predstavljanje1analiziraju sličnosti i različitosti i njihov uticaj na homogenizacijuradionica
Priprema i usvajanje razrednih pravilaIzbor učenika u predstavnička tijela u razredu i u školi

Predlaganje i usvajanje programa rada odjeljenja

analiziraju i dopune pravila korištewa u prethodnim razredima

prema usvojenoj proceduri izaberu predstavnike razreda

usvoje program rada za ІV razred

radionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih škola

ІІ PONAŠANJE I KULTURA

І RAZRED

Ovaj dio programa treba da omogući da na jednostavan i razumljiv način učenici usvoje najbitnija pravila koja pospješuju i humanizuju odnose među ljudima i čine život prijatnijim i ljepšim.

Programom su, samo u smislu orijentacije, predviđene slijedeće oblasti:

 1. Higijena i njega tijela
 2. Oblačenje
 3. Pravila ponašanja u različitim situacijama i prilikama.
Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.NJEGA TIJELA(osnovni principi i pravila)1svakodnevno održavaju čistoću i njeguju pojedine dijelove i tijelo u cjeliniradionica– priručnik -BONTON
2.OBLAČENJE I MODA (stil, prilagođavanje)1upoznaju osnovna pravila i zahtjeve ženske i muške moderadionica– priručnik -BONTON

ІІ RAZRED

Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1PONAŠANJE NA ULICI(pravila za pješake, pozdravljanje, žene i muškarci1usvoje pravila lijepog ponašanja i komunikacije na otvorenom prostoruradionica– priručnik -BONTON
2.JAVNA MJESTA(bioskop, pozorište, restoran, hotel)1usvoje pravila ponašanja koji su specifični za različite oblike javnog  kulturnog životaradionica– priručnik -BONTON

ІІІ RAZRED

Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.ZA STOLOM(osnovna pravila kako se šta jede, pušenje)1usvoje pravila ponašanja za stolom i korištenja pribora u zavisnosti od vrste jelaradionica– priručnik -BONTON
2.PUTOVANJA(osnovna pravila za vožnju u vozu, automobilu, tramvaju, avionu, liftu)1nauče da koriste pravila koja se primjenjuju u vozilima javnog prevozaradionica– priručnik -BONTON

ІV RAZRED

Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.INDIREKTNI KONTAKTI(korištenje telefona, slanje i primanje pisama i poruka)1poznaju i koriste osnovna pravila u prepisci raznih vrsta (pisama, razglednica e-mail, SNS poruke) i način korištenjnja telefona i telefaksaradionica– priručnik -BONTON
2.POKLONI(osnovne namjene, vrste i prilike u kojima se daju ili primaju pokloni)1upoznaju prilike i načine davanja i primanja poklona i osnovna ograničenjaradionica– priručnik -BONTON

ІІІ UMJEĆE ŽIVLJENJA

A Psihoedukacija adolescenata

Ovaj dio programa odjeljenske  zajednice nosi naziv „Put kroz emocionalni, socijalni, kognitivni i razvoj sebe“ i zasnovan je na teorijskim principima racionalno-emocionalno-bihejvioralne terapije (REBT), koja se temelji na pretpostavci da ono što mislima direktno determiniše ono kako se osjećamo i ponašamo. Program je edukativne prirode i njegov osnovni cilj je da:

– pomognemo mladim ljudima da nauče pozitivne pojmove i koncepte mentalnog zdravlja, odnosno šta je prihvaćeno kao adekvatno, kao „normalno“,

– mladi nauče i koriste efektivne strategije „vještine“ za nošenje, suočavanje i rješavanje problema karakterističnih za njihov uzrast.

Program predviđa četiri knjučne oblasti:      1. Kognitivni razvoj

 1. Emocionalni razvoj
 2. Socijalni razvoj
 3. Razvoj sebe

koje su zastupljene sa određenim brojem radionica (tema) i ciklično se protežu od І-ІV razreda.

Svaka od četiri oblasti ima i specifične zadatke.

Kognitivni razvoj:

– tokom radionica izazvati kognitivne procese kako bi se identifikovale negativne, iskrivljene misli i pretpostavke

– razvijanje novih, prilagođenih i racionalnih formi mišljenja

– individualno analiziranje svojih misli, osjećanja i ponašanja

– razmjena iskustava među učenicima, što će im pomoći da normalizuju svoja  osjećanja i misli koje imaju, ali ih nerado iznose

Emocionalni razvoj:

– omogućiti učenicima da analiziraju svoje emocionalno stanje i tako uvide njegove razloge

– pružiti im odgovarajuća znanja i vještine, kako bi stekli realnu sliku o sebi, svojim sposobnostima i slabostima

– razvijanje sposobnosti u sebe u jednoj aktivnosti, kako bi se ta sigurnost prenosila na druge aktivnosti

Socijalni razvoj:

– kreirati situacije koje će omogućiti učenicima da identifikuju: osjećanja i pitanja koja su vezana za prijateljske odnose i romantične veze; za odnose sa roditeljima i bliskim rođacima; za odnose sa vršnjacima

– upoznavanje i primjena strategija za održavanje dobrih odnosa sa okolinom (vršnjacima,porodicom, suprotnim polom i sl.)

– upoznavanje i prevazilaženje barijera za dobru i uspješnu komunikaciju

– značaj pritisaka vršnjaka na razvoj ličnosti.

І razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Kognitivni razvojMislim, osjećam, činim1Identifikuju situacione i razvojne stresoveznaju da misli utiču na osjećanja i ponašanjeradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Emocionalni razvojLjutnja je1-znaju šta je ljutnja i prepoznaju njene izvore-primjenjuju efikasne načine suočavanja sa ljutnjomradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Socijalni razvojSvađa s prijateljima1– identifikuju razloge zbog kojih se adolescenti svađaju- razviju vještine suočavanja s problemima prijateljstvaradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Vršnjaci i pritisak1– razlikuju pozitivne i negativne aspekte pritisaka vršnjaka- razumiju posljedice odolijevanja pritisku vršnjakaradionica
Razvoj sebeZagonetna slagalica1– znaju (nemaju dilema) o vlastitom identitetu: ko sam ja? koliko vrijedim? gdje pripadam? itd.radionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Šta mi je važno1– razlikuju pojmove vrijrdnosti (lične i socijalne)radionica

ІІ razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Kognitivni razvojDonošenje odluka1 – primjenjuju specifičan proces donošenja odluka (prikladnih izbora)radionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Emocionalni razvojMijenjanje  osjećanja1– znaju specifične načine promjene negativnih emocija, kako one ne bi dominirale njihovim životimaradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Socijalni razvojRaskid i tugovanje1– prepoznaju osjećanja i dileme nakon prekida romantične veze- znaju i primjećuju pozitivne načine „nošenja“ sa stanjem nakon prekinute veze- shvataju da prekidanje romantične veze s nekom osobom ne treba da utiče na ocjenu vrijednosti te osoberadionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
 Dobra komunikacija1– poznaju barijere za dobru komunikaciju- primjenjuju pet koraka dobre komunikacijeradionica
Razvoj sebe Moje ogledalo 1– procjenjuju vlastite pojedinačne osobine i razlikuju pozitivne i negativne osobineradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Ja sam neko ko….1– znaju objasniti različite aspekte svog identitetaradionica

ІІІ razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Kognitivni razvoj Procjenjivanje  odluka1– znaju način za procjenjivanje odlukaradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Emocionalni razvoj Plakanje u sebi1 – razlikuju imix koji neko projektuje na druge i osjećanja koja zadržava u sebi- identifikuju pozitivne i negativne efekte zadržavanja nekih osjećanja u sebiradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Socijalni razvojZavisim li od drugih?11 – znaju razliku između povremene zavisnosti od drugih (zdrave veze) i veze u kojima se stalno zavisi od drugihradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Razvoj sebeKo sam ja: iznutra i izvana?1 1– znaju puteve otkrivanja sebe, tragaju za vlastitim identitetom- prihvataju seberadionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola

ІV razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Kognitivni razvoj Određivanje ciljeva i zadataka1– primjenjuju proceduru postavljanja i postizanja ciljevaradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Emocionalni razvojProblematične tranzicije1 – identifikuju promjene koje su povezane sa tranzicijama- otkrivaju na koji način će tranzicija, odnosno odlazak iz srednje škole uticati na nečiji životradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Socijalni razvojOdvajanje od bliskih osoba11– identifikuju osjećanja koja se javljaju kada se odvajamo od bliskih osoba (roditelja, prijatelja, rođaka)radionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Odnosi sa roditeljima1– identifikuju pitanja koja su vezana za odnose sa roditeljima- primjenjuju uspješno načine za održavanje dobrih odnosa između roditelja i adolescenataradionica
Razvoj sebe Moje uloge11 – identifikuju sadašnje i buduće ulogeradionicaPriručnik za odjeljenske starješine srednjih šola
Ja i budućnost11– vide sebe u budućnostiradionica

B. Prevencija zdravstveno-socijalne patologije i promjena ponašanja

Ovaj dio programa usmjeren je na vještine koje su mladima neophodne a odnose se na razvijanje kritičnog mišljenja, donošenja odluka, komunikaciju, emocije, jačanje samopouzdanja i dr. Ova životna umjeća obuhvataju različite tematske oblasti (polno prenosive bolesti, čuvanje reproduktivnog zdravlja, alkoholizam, narkomaniju, pušenje) i u ovom se programu tretiraju na nov i specifičan način.

І razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
 1PROCJENA STANJA1 – razumiju karakteristike i razloge realizacije programa „Umjeće življenja“radionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
2.„MOST’1– sačine listu razlika i identifikuju vještine koje mogu pomoćiradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
3.VJEŠTINE KOMUNIKA-CIJE (1+1)1– identifikuju i razviju poruke samopouzdanja i navedu najčešće tehnike ubjeđivanjaradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
4.UPRAVLJANJE EMOCIJAMA1– navedu emocije koje imaju uticaj na umjeće življenjaradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
5.GALERIJA EMOCIJA1– uoče strategije za efikasnu kontrolu emocijaradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
6.VJEŠTINE DONOŠENJA ODLUKA I KORACI1– znaju poisati faktore, korake i vještine u procesu odlučivanjaradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
7.TESTIRAWE RIZIČNOG PONAŠAWA1– identifikovati aktivnosti i nivoe rizika zaraze HIV-omradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
8.IZRADA PLANA AKTIVNOSTI ODJELJENJA1– planiraju i razviju sopstveni plan i program aktivnostiradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)

ІІ razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.PROCJENA STANJA1– sagledaju prepreke za ostvarenje ciljevaradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
2.IDENTIFIKA-CIJA VJEŠTINA KOJE NEDOSTAJU1– identifikuju vještine koje nedostaju ili koje treba primijeniti u svakodnevnom životuradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
3.PORUKE SAMOPOUZDANJA1– identifikuju korake potrebne za poruke samopouzdanjaradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
4.ŠTA JE LJUBAV1– navedu svoje odgovornosti u ljubavnim vezama sa porodicom, prijateljima i partnerimaradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
5.FAKTORI KOJI UTIČU NA DONOŠENJE ODLUKE1– identifikuju različite faktore koji utiču na donošenje odlukeradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
6.ODGAĐANJE SEKSA1– navedu razloge i identifikuju strategije odgađanjaradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
7.IZRADA PLANA AKTIVNOSTI ODJELJENJA4– razviju sopstveni plan i program aktivnostiradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)

ІІІ razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.IDENTIFIKA-CIJA VJEŠTINA KOJE NEDOSTAJU1 – nastave vježbanje i primjenu vještina potrebnih u svakodnevnom životuradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
2.RAZVOJ SAMOPOUZDANJA1– su u stawnju da navedu 6 tehnika ubjeđivanja i identifikuju odgovoreradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
3.VLASTITE VRIJEDNOSTI1– znaju navesti svoje osobine koje drugi cijeneradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
4.RIZICI RANE TRUDNOĆE1– upoznaju ozbiljne posljedice koje rana trudnoća ima na majku , oca, beburadionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
5.IZRADA PLANA AKTIVNOSTI ODJELJENJA4– razviju svoj plan i program aktivnostiradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)

ІV razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.IDENTIFIKA-CIJA VJEŠTINA KOJE NEDOSTAJU1– vježbaju primjenu vještina u skladu sa opisom modela „MOST“radionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
2.IDENTIFIKA-CIJA SA POZITIVNIM UZORIMA1– identifikuju osobine i kvalitete kojima se dive i koji žele da sami razvijuradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
3.PROJEKTOVANJE BUDUĆNOSTI1– opišu prilike koje će im se eventualno nuditi u budućnosti i faktore koji mogu uticati na planoveradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
4.FORMULISANJE KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH CILJEVA1– navedu kratkoročne i dugoročne ciljeve i naprave strategiju za njihovo postizanjeradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
5.ALKOHOL I DROGA1– znaju razloge i posljedice konzumiranja alkohola ili drogeradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)
6.IZRADA PLANA AKTIVNOSTI ODJELJENJA5– razviju svoj plan  i program aktivnostiradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Umjeće življenja)

ІV RAZVOJ I UNAPREĐENJE DEMOKRATSKIH ODNOSA

Program razvoja i unapređenja demokratskih odnosa u školi ima dva osnovna zadatka:

a) da osposobi učenike za korištenje intelektualnih vještina i sredstava za procjenu i korištenje informacija koje se odnose na koncepte odgovornosti pravde i privatnosti, i

b) da obezbijedi neophodnu vezu i kontinuitet između osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u oblasti demokratije i ljudskih prava.

І RAZRED

Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.ODGOVORNOST:Procjena informacija za određivanje odgovornosti1– upoznaju skup intelektualnih sredstava koja pomažu u određivanju odgovornostiradionica– priručnik- tekst za vježbu kritičkog razmišljanja
2.ODGOVORNOST:Korištenje intelektualnih sredstava pri određivanju odgovornosti1– koriste intelektualna sredstava pri donošenju odluke o odgovornostiradionica– priručnik- tekst za vježbu kritičkog razmišljanja

ІІ RAZRED

Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.ODGOVORNOST:Odavanje priznanja i određenih nagrada1– znaju koristiti intelektualna sredstava za donošenje odluke o nagrađivanjuradionica– priručnik- tekst za vježbu kritičkog razmišljanja
2.ODGOVORNOST:Posljedice preuzimanja odgovornosti1– mogu objasniti koristi i cijene ispunjavanja odgovornostiradionica– priručnik- tabela „koristi i cijene“- papir

ІІІ RAZRED

Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.PRAVDA:Distributivna pravda- podjela pomoći1– znaju koristiti intelektualna sredstava u odbrani stavova i distributivnoj pravdiradionica– priručnik
2.PRAVDA:Korektivna pravda cilj, zadaci i pitanja1– definišu osnovnu ideju korektivne pravde i njene ciljeveradionica– priručnik

ІV RAZRED

Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.PRAVDA:Važnost proceduralne pravde1– definišu ideju proceduralne pravde i da je dovedu u vezu sa sopstvenim iskustvomradionica– priručnik
2.PRIVATNOST:Posljedice privatnosti1 – procijene i objasne koristi i cijene privatnostiradionica– priručnik

V GENDER OBRAZOVANJE

 

Program iz oblasti obrazovanja o ravnopravnosti poslova u skladu je sa principima i zahtjevima Strategije za uvođenje gender komponente u obrazovni proces, odnosno Zakonom o ravnopravnosti poslova u Bosni i Hercegovini.

U cilju provođenja gender elemenata kroz relevantne predmete iskorišten je okvir koji nudi lekcije predmeta Demokratija i ljudska prava prilagođene potrebama gender mainstreaming-a.

І RAZRED

Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.MI U VLASTI1– uoče potrebu za ravnopravnosti među polovima i karakteristike aktuelnog stanjaradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Gender centar RS)
2.KAKO DA KREIRAMO ZAKON1– prepoznaju odnos između vladavine zakona i gender situacijeradionicaPriručnik za nastavnike i učenike (Gender centar RS)

ІІ RAZRED

Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.VLAST I RAVNOPRAVNOST  POLOVA1-utvrde da li postoji zaštita radnih pravaradionicaPriručnik
2.SVI SMO ISTI, ALI I RAZLIČITI1-uoče važnost i mogućnost gender obrazovanjaradionicaPriručnik

ІІІ RAZRED

Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.ISTA PRAVA RAZLIČITI INTERESI1-uoče važnost organizacije civilnog društva za oba polaradionicaPriručnik
2.JA NOVINAR-KA1-razumiju da se moraju koristiti sposobnosti oba polaradionicaPriručnik

 

ІV RAZRED

Red. br.NastavnajedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
1.IZLAZ UZ DOGOVOR1-prepoznaju konflikt i odaberu kompromis kao rješeweradionicaPriručnik
2.MOJ IZBOR1– nauče izabrati sposobnog a ne podobnog vođuradionicaPriručnik

VІ HUMANITARNO PRAVA I AKCIJA

Humanitarno pravo i akcija je dio programa odjeljenjske zajednice, čiji je cilj da pomogne mladim ljudima da usvoje principe humanosti u svakodnevnom životu, i da ih imaju na umu prilikom razmatranja događaja u svojoj i drugim zemljama svijeta. Njegovim izučavanjem učenici treba da postanu svjesni značaja i zaštite života i ljudskog dostojanstva u vanrednim situacijama i situacijama oružanog sukoba, kroz analizu pojedinačnog humanitarnog čina i humanih akcija u svakodnevnom životu.

Programom su obuhvaćene tri ključne oblasti:

 1. Humanitarna perspektiva
 2. Ograničenja u oružanom sukobu
 3. Pravo na djelu

koje su zastupljene sa određenim brojem radionica (tema) od І do ІVrazreda.

Specifični zadaci programa su:

– istraživanje, analiza i razmatranje humanitarnog čina sa aspekta zaštite života i ljudskog dostojanstva

– razvijanje interesa za međunarodna zbivanja i humanitarne akcije

– posmatranje konfliktnih situacija iz humanitarne prespektive

– aktivno uključivanje u humanitarne akcije i organizacije u svojoj sredini

– razumjevanje značaja ograničavanja razaranja i primjene različitih oblika zaštite u vanrednim situacijama

– analiza različitih aspekata Međunarodnog humanitarnog prava i složenost njegove primjene.

Pored ovladavanja elementarnim znanjem iz humanitarnog prava čiju osnovu čine Ženevske konvencije, izučavanjem ovih sadržaja učenici razvijaju sljedeće vještine:

– diskusija,

– aktivno slušanje drugih,

– učtivo neslaganje,

– posmatranje iz perspektive,

– igranje uloga,

– analiza priče,

– analiza dileme,

– uočavanje posljedica,

– iznošenje ideja.

І razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
            Humanitarna perspektivaRazmatranje humanitarnih postupaka1 – razviju osjetljivost za prepoznavanje humanitarnog postupka u svakodnevnom životu- uočavaju humanitarni postupak u konkretnom situaciji

– razumiju uticaj društvenog pritiska na humanitarni postupak

radionicaPriručnik:“Istraživanje humanitarnog prava obrazovni moduli za mlade“

Priručnik:

MKCK

„Međunarodno humanitarno pravo – odgovori na vaša pitanja“

Ženevske konvencije

ІІ razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Humanitarna perspektivaŠta posmatrači mogu da učine?2-razviju pojam posmatrača i uticaj koji posmatrač može da ima na postupke drugih-definišu kratkoročne i dugoročne posljedice humanitarnog čina-visoko vrednuju humanitarni čin i praktikuju ga u svakodnevnoj situacijiradionicaPriručnik:“Istraživanje humanitarnog prava obrazovni moduli za mlade“
Ograničewa u oružanom sukobuOgraničavanje razaranja1-razumiju nužnost postojanja pravila u oružanom sukobu-znaju osnovna pravilaMHP

-razumiju komplementarnost ljudskih prava i pravila MHP

radionicaPriručnik:“Istraživanje humanitarnog prava obrazovni moduli za mlade“

Priručnik:

MKCK

„Međunarodno humanitarno pravo – odgovori na vaša pitanja“

ІІІ razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Ograničewa u oružanom sukobu„Djeca vojnici“ kao predmet pažnje2-znaju posljedice korištenja djece kao vojnika-znaju da je regrutovanje djece mlađe od 15 godina kršenje MHP-upoznati i podržavaju napore da se ta granica pomjeri na 18 godinaradionicaPriručnik:“Istraživanje humanitarnog prava obrazovni moduli za mlade“

Priručnik:

MKCK

„Međunarodno humanitarno pravo – odgovori na vaša pitanja“

ІV razred

OblastNastavnajedinicaBroj časovaaI s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
P r a v a   n a   d j e l uS gledišta borca1-uočavaju dileme koje se javljaju pri poštovanju pravila MHP u ratnim situacijama-razumiju pojmove: civil i vojnik-razlikuju pojmove:

civilni i vojni cilj

radionicaPriručnik:“Istraživanje humanitarnog prava obrazovni moduli za mlade“

Priručnik:

MKCK

„Međunarodno humanitarno pravo – odgovori na vaša pitanja“

VІІ UPOZORAVANJE NA OPASNOST OD MINA

Upozoravanje na opasnost od mina je dio programa odjeljenjske zajednice čiji je cilj obezbjeđivanje kontinuiteta informisanja učenika o zaštiti od mina i drugih NUS-a, kako bi se kod učenika izgradio oprez kao stil ponašanja.

Ova oblast je zastupljena sa dvije radionice (nastavne jedinice) koje realizuju u І i ІІ razredu.

Zadaci ove oblasti su:

– da učenici shvate da je BiH zemlja u kojoj će problem mina biti još dugo godina prisutan

– da shvate da se mine i NUS-i nalaze svuda i da je najveći broj minskih polja još uvijek neobilježen

-da uočavaju znake upozoravanja na opasnost od mina (konvencionalne i nekonvencionalne) i da znaju da je njihovo uklanjanje opasno

-da nauče pravila ponašanja u nepoznatom području

-da se upoznaju sa Otavskom konvencijom.

І razred

Nastavna jedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Informisanje učenika o opasnosti od mina i NUS-a1-prepoznaju znake upozoravanja  (konvencionalne i improvizovane)-znaju da se znaci upozoravanja ne smiju dirati-znaju pravila ponašanja u nepoznatom području

-prepoznaju mine i NUS-e i mjesta gdje se nalaze

radionicaPriručnik:

Upozoravanje na opasnost od mina, RPZ – MKCK

І razred

Nastavna jedinicaBr.čas.I s h o d iMetode i oblici radaSredstva za rad
Učenici treba da:
Otavska konvencija1-znaju sadržaj Otavske konvencije-znaju da je BiH ratifikovala Otavsku konvenciju-putem interneta saznaju i na času razgovaraju o međunarodnim aktivnostima na zaštitu od mina i NUS-aradionicawww.BHMAC.ORG

Comments are closed.