Програм рада одјељењског старјешине

By – On октобар 14, 2015 – In Одјељењска вијећа With Коментари су искључени на Програм рада одјељењског старјешине
ПРОГРАМ РАДА ОДЈЕЉЕНСКОГ СТАРЈЕШИНЕ
САДРЖАЈИ ПРОГРАМАДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIII
ФОРМИРАЊЕ ОДЈЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕНИКА   x
ИЗБОР РУКОВОДСТВА ОДЈЕЉЕЊА   x
УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА, ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА   x   x
КООРДИНАЦИЈА СА ЧЛАНОВИМА ОДЈЕЉЕНСКОГ ВИЈЕЋА   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
ОДРЖАВАЊЕ СЈЕДНИЦА ОДЈЕЉЕНСКОГ ВИЈЕЋАхххххххх
ОДРЖАВАЊЕ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА   x   x   x   x
РЕДОВНО ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА И ОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   x   x   x   x   x   x   x   x   x   xх
ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЗЛЕТА   x
УПИС УЧЕНИКА У НАРЕДНИ РАЗРЕД   x
ПОДЈЕЛА СВЈЕДОЧАНСТАВАх   x
АНАЛИЗА ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
ИЗВЈЕШТАЈ О УСПЈЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА   x   x   x   x   xх
УПОЗНАВЊЕ УЧЕНИКА СА ТЕХНИКАМА УСПЈЕШНОГ УЧЕЊА   x   x
УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ ПОПРАВНИХ, ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТАх   x
РАЗГОВОР О БОНТОНУ   x   x
РАЗГОВОР О ПРИКЛАДНОМ ОДИЈЕВАЊУ У ШКОЛИ   x   x
РАЗГОВОР О КОРИШТЕЊУ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА   x  x   x   x
РАЗГОВОР О ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛСКИХ ОБАВЕЗА   x   x   x   x
ПОМОЋ У ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ СТРЕСА   x   x   x   x
РАЗГОВОР О СИСТЕМУ ВРИЈЕДНОСТИ И МОРАЛНОМ ПОНАШАЊУ   x   x   x   x
РАЗГОВОР О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ   x   x   x   x
СРЕЂИВАЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   xх   xх
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДЈЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x

Comments are closed.