Интерни акти

Кућни ред школе

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “НИКОЛА ТЕСЛА“

БРОД

 

Број: 001 – 06 – 009/а/14.

Датум: 18.09.2014. године

 

На основу члана 94. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске“ број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и члана 20. став т) Статута, Школски одбор ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Брод на сједници одржаној дана  18.09.2014. године донио је

 

К У Ћ Н И  Р Е Д

ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла“ Брод

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Кућним редом ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Брод (у даљем тексту: Школе) регулишу се: дужности ученика, дужности дежурног ученика, дужности наставника, дужности дежурног наставника, дужности разредног  старјешине и др.

 

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

 

Дужности ученика

 

Члан 2.

 

Ученици улазе у  Школу десет минута прије почетка наставе.

Приликом уласка у зграду Школе ученици су дужни да улазе у највећем реду, без трчања, гурања, уз контролу дежурног наставника.

Ученици – путници могу да користе хол Школе прије 7 часова, при чему су дужни да се придржавају Кућног реда и упутстава дежурног наставника и помоћног особља школе.

 

Члан 3.

 

За вријеме хладних и кишних дана ученици могу прије почетка наставе да се задржавају у холу, уколико својим присуством не ометају рад Школе.

 

Члан 4.

 

Ученици су дужни у учионицу улазити у чистој обући, што контролише редар у одјељењу и дежурни наставник.

По уласку у учионицу ученици су дужни да се у миру и у тишини припремају за час.

 

Члан 5.

 

Ученик који закасни на час више од пет минута дужан је да причека до сљедећег часа у холу, не ометајући при том редовну наставу која је у току.

У опоравданим случајевима наставник дозвољава ученику из става 1. да присуствује настави.

 

Члан 6.

 

За вријеме великог одмора ученици могу излазити у ходник да би се одморили,  доручковати,  прошетали и међусобно разговарали.

За вријеме малог одмора ученицима је забрањено напуштање школског дворишта.

Није дозвољено гурање, клизање и галама у ходницима Школе.

Није дозвољено ученица да сједе на степеницама улаза у школу и тако затворе пролаз у школу.

 

Члан 7.

 

Забрањено је уништавати електричне уређаје, прекидаче, утичнице, радијаторе и друге справе у просторијама Школе.

Забрањено је задржавање ученика око трафо – станице иза школе на паркингу.

Сваки уочени квар на инсталацијама електричне струје, гријања, водовода, на школском инвентару ученици су обавезни пријавити директору и домару.

 

Члан 8.

 

У случају да ученици немају час због одсутности наставника дужни су у миру сачекати замјену или наредни час. Ако замјене не буде, час ће се организовати уз помоћ одјељенског старјешине, дежурног наставника или директора. За организовање часа одговорно је руководство одјељења.

 

Члан 9.

 

Инвентар у учионицама, ходницима, радионицама и свим другим просторијама у Школи ученици, наставници и остали радници и корисници услуга дужни су брижљиво чувати, водећи рачуна да се исти не прља или на било који начин оштећује.

Свако оштећење инвентара, зграде, алата, цвијећа, зеленила и сл. повлачи дисциплинску и материјалну одговорност.

Процјена и накнада материјалне штете врши се у складу са Законом о средњој школи и Статутом Школе.

У случају да се починилац штете не пронађе, штету ће надокнадити одјељење или група ученика гдје је штета причињена.

Штета се надокнађује у року од 15 дана од дана када ја учињена. У супротном, пред надлежним судом се покреће поступак за надокнаду штете против починиоца или родитеља односно старатеља, уколико је починилац малољетан.

 

 

 

 

Члан  10.

 

Ученици су дужни да омогуће несметано одвијање наставе те није дозвољен разговор, дошаптавање, довикивање, препирање за вријеме часа. Ученик који жели нешто да каже треба своју намјеру показати дизањем руке.

Ученику који омета одвијање наставе може бити изречен укор одјељенског старјешине те ће бити упућен директору, педагогу или психологу.

 

 

Члан  11.

Ученици су дужни доносити прописане уџбенике и остали прибор за наставу. За часове физичког васпитања ученици морају имати прописану опрему.

 

Члан  12.

За вријеме наставе забрањена је употреба мобилних телефона, вокмена,

МП-3  плејера и слично.

Ученицима је забрањено пушење и уношење и употреба алкохола и других опојних средстава.

 

 

 

Члан 13.

 

Ученици укључени у ваннаставне активности у Школи могу боравити уколико им је програмом рада предвиђено вријеме за ваннаставне активности и у присуству руководилаца радне групе односно наставника, о чему мора бити упознат директор и дежурни наставник који то евидентира у књизи дежурства.

За рад групе и понашање ученика одговоран је наставник задужен за тај облик ваннаставне активности.

 

 

Члан 14.

 

Забрањена је вожња и паркирање моторних возила у дворишту и на спортским теренима Школе као и окупљање и галама под прозорима учионица.

 

Члан 15.

 

Ученици су обавезни да све отпатке бацају на за то одређено мјесто, и да уколико доручкују, оброк заврше прије почетка часа. Забрањено је уношење хране у учионице.

 

Члан 16.

Књиге узете из школске библиотеке ученик је дужан чувати и неоштећене вратити у библиотеку.

 

Члан 17.

 

У просторијама Школе није допуштено недолично понашање ученика: грљење, љубљење или било које друге интимности.

 

 

Члан 18.

 

Ученици у просторијама Школе морају бити пристојно обучени.

 

Члан 19.

 

Ученик је дужан да се културно понаша у школи те се с поштовањем обраћа свим радницима школе.

 

Ученици морају бити долично обучени .

Ученицама које су непримјерено обучене (кратка блуза која не покрива стомак и рамена, блуза или хаљина са дубоким деколтеом, кратка сукња или хаљина са наглашеним прорезима, кратке панталоне изнад кољена, мајице са бретелама) или превише нашминкане, са увученим минђушама у усне, са упадљивим тетоважама није дозвољен приступ у Школу нити присуствовање часовима ни другим облицима наставе.

Није допуштен долазак у Школу ученицима – дјечацима у кратким панталонама и трегер мајицама, са увученим минђушама у нос или усну или са упадљивим тетоважама или фризурама.

 

Члан  20.

 

Ученици су дужни залагати се за сарадњу, међусобно помагање, колегијалност, те се једни према другима односити пријатељски и са уважавањем.

Ученицима је забрањено вршење било каквог психичког или физичког насиља над другим ученицима, омаловажавање, исмијавање или искориштавање других ученика.

Ученик који је свједок насилног понашања или је жртва насиља дужан је то пријавити директору и психологу.

 

Дужности редара и дежурног ученика

 

 

 

Члан 19.

 

Редар је дужан да води бригу о реду и миру у учионици и да предметном наставнику пријављује одсутне ученике.

За вријеме одмора редар је дужан да обрише таблу, опере спужву, провјетри учионицу, чува инвентар и опрему, брине о чистоћи у учионици док настава траје, да обавијести дежурног или предметног наставника прије почетка или завршетка часа о насталој штети у учионици или кабинету.

Редара одређује одјељенски старјешина два дана унапријед.

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 20.

 

У школи за вријеме рада дежурају професори и ученици. Распоред дежурства ученика и професора објављен је на мјестима дежурних ученика. Дежурства ученика организована су на три мјеста: два улаза у школу и један на спрату.

 

Члан  21.

 

 

Дежурни ученик дужан је да дође на дежурство десет минута прије почетка наставе. Он на реверу носи беџ са ознаком „Дежурни ученик“.

 

 

 

 

Члан 22.

 

Дежурни ученик контролише и евидентира у свеску дежурства улазак странака у просторије Школе и њихов излазак из Школе, брине о реду и миру и чистоћи приликом уласка, и боравка ученика у Школи и за вријеме одмора.

 

Дежурни ученик смије да се удаљи са мјеста дежурног ученика за вријеме дежурства само када дежура за вријеме одмора на спрату.

За свој рад дежурни ученик је одговоран дежурном наставнику.

Дежурног ученика одређује педагог Школе на приједлог одјељенског старјешине.

 

 

Члан 21.

 

За вријеме трајања часа и малог одмора дежурни ученик је дужан да закључава улазна врата Школе. У то вријеме дозвољава се улазак у централни објекат Школе само ученицима који имају наставу у кабинетима или час физичког васпитања.

За вријеме трајања великог одмора улазна врата се остављају отворена.

Контролу уласка и изласка врши дежурни ученик и дежурни наставник.

У правилу, други улаз је закључан. За отварање и затварање ових врата задужен је домар.

Главни улаз је увијек под контролом дежурног ученика и дежурног наставника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н а с т а в н и ц и

 

 

Члан 22.

 

Наставници и други радници Школе дужни су да дођу на наставу најкасније 5 минута прије почетка радног времена, према утврђеном распореду.

У случају спријечености, наставник је дужан да о свом изостанку обавијести директора, дежурног наставника или секретара Школе један дан раније, односно један сат раније, уколико су околности наступиле истог дана.

 

Члан 23.

 

Наставници су дужни да воде бригу о раду и дисциплини ученика за вријеме наставе, односно часа и да по потреби помажу дежурном наставнику у његовом раду.

 

Члан 24.

 

Наставници су дужни да воде бригу о чистоћи у просторијама у којима бораве ( учионица, зборница, канцеларије и др.), дневнике да остављају у ормариће и да прегледају стање инвентара.

 

Члан 25.

 

Пушење у Школи је забрањено.

Наставници и остали радници Школе могу пушити у само за то одређеној просторији.

 

Члан 26.

 

Наставницима није допуштено:

 

  • Пушење пред ученицима,
  • Кориштење мобилног телефона за вријеме часа,
  • Изговарање простих и других ријечи или израза улице да би код ученика стекао популарност,
  • Непримјерено облачење (кратка сукња или хаљина, сукња или хаљина са наглашеним прорезима, блуза или хаљина са наглашеним деколтеом, превише уске панталоне).

 

 

Дужности дежурног наставника

 

Члан 27.

 

Дежурство се обавља за вријеме малог и великог одмора, те пет минута прије првог и пет минута послије седмог часа.

Дужности дежурног наставника су:

 

Да у цјелости проводи одредбе Закона о средњој школи, Статута и Кућног реда које се односе на рад и понашање током наставе и одмора,

Да обезбиједи такво понашање ученика које искључује уништавање имовине Школе и запослених,

У сарадњи са дежурним учеником да контролише долазак и одлазак странака,

Да обезбиједи замјену, сам или у договору са директором за одсутне раднике,

Да обиђе просторије прије почетка и послије завршетка наставе и у за то предвиђену  свеску констатује нађено стање,

Да контролише рад дежурних ученика.

У циљу побољшања реда и дисциплине да предлаже директору мјере,

Да сарађује са чистачицама и домаром.

Дежурном наставнику који не извршава своје обавезе биће умањена плата за број часова предвиђен рјешењем о 40-часовној радној недјељи.

За свој рад дежурни наставник одговара Директору Школе.

 

Члан 29.

 

Дежурство се обавља према распореду дежурства директора утврђеног у мјесецу септембру за текућу школску годину.

 

 

Дужности одјељенског старјешине

 

Члан 30.

 

Одјељенске старјешине примају родитеље и старатеље ученика према утврђеном плану који доноси Наставничко вијеће на почетку школске године.

План рада са родитељима оглашава се у зборници и на огласној табли Школе.

Разговор са родитељима обавља се у просторији за пријем родитеља.

 

Дужности осталих радника Школе

 

Члан 31.

 

Педагог, секретар и рачуновођа раде са ученицима, родитељима ученика и другим странкама сваким радним даном од 7 до 15 часова.

Пауза за доручак је од 10,30 до 11 часова.

 

Члан 32.

 

Ученичка и наставничка библиотека раде од 10,00 до 13,00 часова, према посебном распореду ког директор доноси у септембру мјесецу за текућу школску годину.

 

 

Члан 33.

 

У успостављању реда приликом уласка и изласка из зграде, у холовима и ходницима и у кругу Школе учествују и остали запослени радници Школе.

 

Трајање часа и одмора

 

Члан 34.

 

Почетак и завршетак часа оглашава се звоном.

У току великог одмора почетак часа се оглашава звоном пет минута прије истека одмора, односно почетка часа, ради припреме ученика за час.

 

Члан 35.

 

Настава почиње у 7,00 часова.

Час траје 45 минута.

Мали одмор траје пет минута.

Велики одмор траје 25 минута и почиње послије другог часа.

Члан 36.

 

Не провођење одредаба Кућног реда представља повреду обавезе ученика или радника Школе за коју се изричу мјере у складу са правилницима који регулишу њихову дисциплинску или материјалну одговорност.

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 37.

 

Кућни ред ступа на снагу даном доношења.

 

Члан 38.

 

Овим  Кућним редом ставља  се ван снаге Кућни ред број: 001-06-41/09 од

30.10.2009. године.

 

Члан  39.

Измјене и допуне Кућног реда врше се на начин и по поступку по ком је донесен.

Члан 40.

 

Тумачење одредаба Кућног реда врши Школски одбор.

 

 

 

 

У Броду, 18.09.2014. године                                         Предсједник Школског одбора

 

МП                   ___________________________

Бојан Ристић,