Interni akti

Kućni red škole

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR “NIKOLA TESLA“

BROD

 

Broj: 001 – 06 – 009/a/14.

Datum: 18.09.2014. godine

 

Na osnovu člana 94. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i člana 20. stav t) Statuta, Školski odbor JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod na sjednici održanoj dana  18.09.2014. godine donio je

 

K U Ć N I  R E D

JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“ Brod

 

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Kućnim redom JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod (u daljem tekstu: Škole) regulišu se: dužnosti učenika, dužnosti dežurnog učenika, dužnosti nastavnika, dužnosti dežurnog nastavnika, dužnosti razrednog  starješine i dr.

 

 

POSEBNE ODREDBE

 

Dužnosti učenika

 

Član 2.

 

Učenici ulaze u  Školu deset minuta prije početka nastave.

Prilikom ulaska u zgradu Škole učenici su dužni da ulaze u najvećem redu, bez trčanja, guranja, uz kontrolu dežurnog nastavnika.

Učenici – putnici mogu da koriste hol Škole prije 7 časova, pri čemu su dužni da se pridržavaju Kućnog reda i uputstava dežurnog nastavnika i pomoćnog osoblja škole.

 

Član 3.

 

Za vrijeme hladnih i kišnih dana učenici mogu prije početka nastave da se zadržavaju u holu, ukoliko svojim prisustvom ne ometaju rad Škole.

 

Član 4.

 

Učenici su dužni u učionicu ulaziti u čistoj obući, što kontroliše redar u odjeljenju i dežurni nastavnik.

Po ulasku u učionicu učenici su dužni da se u miru i u tišini pripremaju za čas.

 

Član 5.

 

Učenik koji zakasni na čas više od pet minuta dužan je da pričeka do sljedećeg časa u holu, ne ometajući pri tom redovnu nastavu koja je u toku.

U oporavdanim slučajevima nastavnik dozvoljava učeniku iz stava 1. da prisustvuje nastavi.

 

Član 6.

 

Za vrijeme velikog odmora učenici mogu izlaziti u hodnik da bi se odmorili,  doručkovati,  prošetali i međusobno razgovarali.

Za vrijeme malog odmora učenicima je zabranjeno napuštanje školskog dvorišta.

Nije dozvoljeno guranje, klizanje i galama u hodnicima Škole.

Nije dozvoljeno učenica da sjede na stepenicama ulaza u školu i tako zatvore prolaz u školu.

 

Član 7.

 

Zabranjeno je uništavati električne uređaje, prekidače, utičnice, radijatore i druge sprave u prostorijama Škole.

Zabranjeno je zadržavanje učenika oko trafo – stanice iza škole na parkingu.

Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, grijanja, vodovoda, na školskom inventaru učenici su obavezni prijaviti direktoru i domaru.

 

Član 8.

 

U slučaju da učenici nemaju čas zbog odsutnosti nastavnika dužni su u miru sačekati zamjenu ili naredni čas. Ako zamjene ne bude, čas će se organizovati uz pomoć odjeljenskog starješine, dežurnog nastavnika ili direktora. Za organizovanje časa odgovorno je rukovodstvo odjeljenja.

 

Član 9.

 

Inventar u učionicama, hodnicima, radionicama i svim drugim prostorijama u Školi učenici, nastavnici i ostali radnici i korisnici usluga dužni su brižljivo čuvati, vodeći računa da se isti ne prlja ili na bilo koji način oštećuje.

Svako oštećenje inventara, zgrade, alata, cvijeća, zelenila i sl. povlači disciplinsku i materijalnu odgovornost.

Procjena i naknada materijalne štete vrši se u skladu sa Zakonom o srednjoj školi i Statutom Škole.

U slučaju da se počinilac štete ne pronađe, štetu će nadoknaditi odjeljenje ili grupa učenika gdje je šteta pričinjena.

Šteta se nadoknađuje u roku od 15 dana od dana kada ja učinjena. U suprotnom, pred nadležnim sudom se pokreće postupak za nadoknadu štete protiv počinioca ili roditelja odnosno staratelja, ukoliko je počinilac maloljetan.

 

 

 

 

Član  10.

 

Učenici su dužni da omoguće nesmetano odvijanje nastave te nije dozvoljen razgovor, došaptavanje, dovikivanje, prepiranje za vrijeme časa. Učenik koji želi nešto da kaže treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke.

Učeniku koji ometa odvijanje nastave može biti izrečen ukor odjeljenskog starješine te će biti upućen direktoru, pedagogu ili psihologu.

 

 

Član  11.

Učenici su dužni donositi propisane udžbenike i ostali pribor za nastavu. Za časove fizičkog vaspitanja učenici moraju imati propisanu opremu.

 

Član  12.

Za vrijeme nastave zabranjena je upotreba mobilnih telefona, vokmena,

MP-3  plejera i slično.

Učenicima je zabranjeno pušenje i unošenje i upotreba alkohola i drugih opojnih sredstava.

 

 

 

Član 13.

 

Učenici uključeni u vannastavne aktivnosti u Školi mogu boraviti ukoliko im je programom rada predviđeno vrijeme za vannastavne aktivnosti i u prisustvu rukovodilaca radne grupe odnosno nastavnika, o čemu mora biti upoznat direktor i dežurni nastavnik koji to evidentira u knjizi dežurstva.

Za rad grupe i ponašanje učenika odgovoran je nastavnik zadužen za taj oblik vannastavne aktivnosti.

 

 

Član 14.

 

Zabranjena je vožnja i parkiranje motornih vozila u dvorištu i na sportskim terenima Škole kao i okupljanje i galama pod prozorima učionica.

 

Član 15.

 

Učenici su obavezni da sve otpatke bacaju na za to određeno mjesto, i da ukoliko doručkuju, obrok završe prije početka časa. Zabranjeno je unošenje hrane u učionice.

 

Član 16.

Knjige uzete iz školske biblioteke učenik je dužan čuvati i neoštećene vratiti u biblioteku.

 

Član 17.

 

U prostorijama Škole nije dopušteno nedolično ponašanje učenika: grljenje, ljubljenje ili bilo koje druge intimnosti.

 

 

Član 18.

 

Učenici u prostorijama Škole moraju biti pristojno obučeni.

 

Član 19.

 

Učenik je dužan da se kulturno ponaša u školi te se s poštovanjem obraća svim radnicima škole.

 

Učenici moraju biti dolično obučeni .

Učenicama koje su neprimjereno obučene (kratka bluza koja ne pokriva stomak i ramena, bluza ili haljina sa dubokim dekolteom, kratka suknja ili haljina sa naglašenim prorezima, kratke pantalone iznad koljena, majice sa bretelama) ili previše našminkane, sa uvučenim minđušama u usne, sa upadljivim tetovažama nije dozvoljen pristup u Školu niti prisustvovanje časovima ni drugim oblicima nastave.

Nije dopušten dolazak u Školu učenicima – dječacima u kratkim pantalonama i treger majicama, sa uvučenim minđušama u nos ili usnu ili sa upadljivim tetovažama ili frizurama.

 

Član  20.

 

Učenici su dužni zalagati se za saradnju, međusobno pomaganje, kolegijalnost, te se jedni prema drugima odnositi prijateljski i sa uvažavanjem.

Učenicima je zabranjeno vršenje bilo kakvog psihičkog ili fizičkog nasilja nad drugim učenicima, omalovažavanje, ismijavanje ili iskorištavanje drugih učenika.

Učenik koji je svjedok nasilnog ponašanja ili je žrtva nasilja dužan je to prijaviti direktoru i psihologu.

 

Dužnosti redara i dežurnog učenika

 

 

 

Član 19.

 

Redar je dužan da vodi brigu o redu i miru u učionici i da predmetnom nastavniku prijavljuje odsutne učenike.

Za vrijeme odmora redar je dužan da obriše tablu, opere spužvu, provjetri učionicu, čuva inventar i opremu, brine o čistoći u učionici dok nastava traje, da obavijesti dežurnog ili predmetnog nastavnika prije početka ili završetka časa o nastaloj šteti u učionici ili kabinetu.

Redara određuje odjeljenski starješina dva dana unaprijed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 20.

 

U školi za vrijeme rada dežuraju profesori i učenici. Raspored dežurstva učenika i profesora objavljen je na mjestima dežurnih učenika. Dežurstva učenika organizovana su na tri mjesta: dva ulaza u školu i jedan na spratu.

 

Član  21.

 

 

Dežurni učenik dužan je da dođe na dežurstvo deset minuta prije početka nastave. On na reveru nosi bedž sa oznakom „Dežurni učenik“.

 

 

 

 

Član 22.

 

Dežurni učenik kontroliše i evidentira u svesku dežurstva ulazak stranaka u prostorije Škole i njihov izlazak iz Škole, brine o redu i miru i čistoći prilikom ulaska, i boravka učenika u Školi i za vrijeme odmora.

 

Dežurni učenik smije da se udalji sa mjesta dežurnog učenika za vrijeme dežurstva samo kada dežura za vrijeme odmora na spratu.

Za svoj rad dežurni učenik je odgovoran dežurnom nastavniku.

Dežurnog učenika određuje pedagog Škole na prijedlog odjeljenskog starješine.

 

 

Član 21.

 

Za vrijeme trajanja časa i malog odmora dežurni učenik je dužan da zaključava ulazna vrata Škole. U to vrijeme dozvoljava se ulazak u centralni objekat Škole samo učenicima koji imaju nastavu u kabinetima ili čas fizičkog vaspitanja.

Za vrijeme trajanja velikog odmora ulazna vrata se ostavljaju otvorena.

Kontrolu ulaska i izlaska vrši dežurni učenik i dežurni nastavnik.

U pravilu, drugi ulaz je zaključan. Za otvaranje i zatvaranje ovih vrata zadužen je domar.

Glavni ulaz je uvijek pod kontrolom dežurnog učenika i dežurnog nastavnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N a s t a v n i c i

 

 

Član 22.

 

Nastavnici i drugi radnici Škole dužni su da dođu na nastavu najkasnije 5 minuta prije početka radnog vremena, prema utvrđenom rasporedu.

U slučaju spriječenosti, nastavnik je dužan da o svom izostanku obavijesti direktora, dežurnog nastavnika ili sekretara Škole jedan dan ranije, odnosno jedan sat ranije, ukoliko su okolnosti nastupile istog dana.

 

Član 23.

 

Nastavnici su dužni da vode brigu o radu i disciplini učenika za vrijeme nastave, odnosno časa i da po potrebi pomažu dežurnom nastavniku u njegovom radu.

 

Član 24.

 

Nastavnici su dužni da vode brigu o čistoći u prostorijama u kojima borave ( učionica, zbornica, kancelarije i dr.), dnevnike da ostavljaju u ormariće i da pregledaju stanje inventara.

 

Član 25.

 

Pušenje u Školi je zabranjeno.

Nastavnici i ostali radnici Škole mogu pušiti u samo za to određenoj prostoriji.

 

Član 26.

 

Nastavnicima nije dopušteno:

 

  • Pušenje pred učenicima,
  • Korištenje mobilnog telefona za vrijeme časa,
  • Izgovaranje prostih i drugih riječi ili izraza ulice da bi kod učenika stekao popularnost,
  • Neprimjereno oblačenje (kratka suknja ili haljina, suknja ili haljina sa naglašenim prorezima, bluza ili haljina sa naglašenim dekolteom, previše uske pantalone).

 

 

Dužnosti dežurnog nastavnika

 

Član 27.

 

Dežurstvo se obavlja za vrijeme malog i velikog odmora, te pet minuta prije prvog i pet minuta poslije sedmog časa.

Dužnosti dežurnog nastavnika su:

 

Da u cjelosti provodi odredbe Zakona o srednjoj školi, Statuta i Kućnog reda koje se odnose na rad i ponašanje tokom nastave i odmora,

Da obezbijedi takvo ponašanje učenika koje isključuje uništavanje imovine Škole i zaposlenih,

U saradnji sa dežurnim učenikom da kontroliše dolazak i odlazak stranaka,

Da obezbijedi zamjenu, sam ili u dogovoru sa direktorom za odsutne radnike,

Da obiđe prostorije prije početka i poslije završetka nastave i u za to predviđenu  svesku konstatuje nađeno stanje,

Da kontroliše rad dežurnih učenika.

U cilju poboljšanja reda i discipline da predlaže direktoru mjere,

Da sarađuje sa čistačicama i domarom.

Dežurnom nastavniku koji ne izvršava svoje obaveze biće umanjena plata za broj časova predviđen rješenjem o 40-časovnoj radnoj nedjelji.

Za svoj rad dežurni nastavnik odgovara Direktoru Škole.

 

Član 29.

 

Dežurstvo se obavlja prema rasporedu dežurstva direktora utvrđenog u mjesecu septembru za tekuću školsku godinu.

 

 

Dužnosti odjeljenskog starješine

 

Član 30.

 

Odjeljenske starješine primaju roditelje i staratelje učenika prema utvrđenom planu koji donosi Nastavničko vijeće na početku školske godine.

Plan rada sa roditeljima oglašava se u zbornici i na oglasnoj tabli Škole.

Razgovor sa roditeljima obavlja se u prostoriji za prijem roditelja.

 

Dužnosti ostalih radnika Škole

 

Član 31.

 

Pedagog, sekretar i računovođa rade sa učenicima, roditeljima učenika i drugim strankama svakim radnim danom od 7 do 15 časova.

Pauza za doručak je od 10,30 do 11 časova.

 

Član 32.

 

Učenička i nastavnička biblioteka rade od 10,00 do 13,00 časova, prema posebnom rasporedu kog direktor donosi u septembru mjesecu za tekuću školsku godinu.

 

 

Član 33.

 

U uspostavljanju reda prilikom ulaska i izlaska iz zgrade, u holovima i hodnicima i u krugu Škole učestvuju i ostali zaposleni radnici Škole.

 

Trajanje časa i odmora

 

Član 34.

 

Početak i završetak časa oglašava se zvonom.

U toku velikog odmora početak časa se oglašava zvonom pet minuta prije isteka odmora, odnosno početka časa, radi pripreme učenika za čas.

 

Član 35.

 

Nastava počinje u 7,00 časova.

Čas traje 45 minuta.

Mali odmor traje pet minuta.

Veliki odmor traje 25 minuta i počinje poslije drugog časa.

Član 36.

 

Ne provođenje odredaba Kućnog reda predstavlja povredu obaveze učenika ili radnika Škole za koju se izriču mjere u skladu sa pravilnicima koji regulišu njihovu disciplinsku ili materijalnu odgovornost.

 

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 37.

 

Kućni red stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 38.

 

Ovim  Kućnim redom stavlja  se van snage Kućni red broj: 001-06-41/09 od

30.10.2009. godine.

 

Član  39.

Izmjene i dopune Kućnog reda vrše se na način i po postupku po kom je donesen.

Član 40.

 

Tumačenje odredaba Kućnog reda vrši Školski odbor.

 

 

 

 

U Brodu, 18.09.2014. godine                                         Predsjednik Školskog odbora

 

MP                   ___________________________

Bojan Ristić,