AktiVažni dokumentiInterni akti

Statut škole

Na osnovu člana 128. stav 1) tačka 1. a u vezi sa članom 25. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18), uz pribavljeno mišljenje Savjeta učenika sa sjednice održane 17.10.2019. godine , Savjeta roditelja sa sjednice održane 01.11.2019. godine i zaposlenih radnika sa sjednice održane 16.10.2019. godine, a uz prethodnu saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture, broj: 07.021/611-347-27/19,  Školski odbor JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod, na sjednici, održanoj 06.11.2019. godine,   d o n i o  je

  S T A T U T

JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (u daljem tekstu: Zakon), bliže uređuju pitanja od značaja za rad i funkcionisanje JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod (u daljem tekstu: Škola), sa sjedištem u Brodu, te ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti, a naročito: naziv i sjedište, zastupanje i predstavljanje; zadaci i djelokrug organa upravljanja; zadaci i djelokrug rada stručnih organa; nadležnost direktora; uslovi za razrješenje direktora; poslovi i zadaci pomoćnika direktora; organizacija i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada, odnosno godišnjeg programa rada, djelokrug i način rada Savjeta roditelja i Savjeta učenika, rad savjetodavnog vijeća; način vođenja evidencije; način upotrebe i čuvanja pečata i druga pitanja od značaja za rad Škole.

Član 2.

Statut je osnovni opšti akt Škole kojim se bliže uređuje organizacija, način rada, upravljanje i rukovođenje školom i druga pitanja u skladu sa Zakonom.

 1. Osnivanje

Član 3.

(1) Škola je osnovana Odlukom broj: 01-495/93 od 30.03.1993. godine i upisana je u sudski registar Osnovnog suda u Doboju, pod brojem: U/I -299/93 od 22.06.1993. godine.

(2) Škola je pravno lice sa statusom javne ustanove koja obavlja djelatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kojom se ostvaruju prava građana u skladu sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom i ovim Statutom.

Član 4.

Škola ostvaruje obrazovno-vaspitnu djelatnost ostvarivanjem nastavnog plana i programa srednjeg obrazovanja i vaspitanja u trajanju predviđenom zakonom.

 1. Naziv

Član 5.

(1) Naziv škole je: Javna ustanova Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod, a skraćeni naziv JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod.

(2) Naziv škole se može promijeniti ukoliko za to postoji interes škole. Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi Osnivač na prijedlog Školskog  odbora.

(3) Škola ne može promijeniti naziv i sjedište dok traje školska godina i nastava u školskoj godini.

Član 6.

Sjedište škole je u Brodu, u ulici Kralja Petra I Oslobodioca broj 7.

 1. Pečat

Član 7.

(1) Škola ima pečate prečnika 35 mm i 25 mm i štambilj za obavljanje redovne djelatnosti.

(2) Pečat škole je okruglog oblika, prečnika 35 mm sa  kružno ispisanim tekstom i amblemom Republike Srpske u sredini. Tekst pečata je ispisan na srpskom jeziku  ćiriličnim i latiničnim pismom.

(3) U spoljnom krugu pečata je ispisan naziv Republike Srpske. U sljedećem unutrašnjem krugu pečata ispisan je naziv Škole, a u narednom krugu sjedište.

(4) Škola ima i pečat okruglog oblika, prečnika 35 mm sa grbom Bosne i Hercegovine sa ćiriličnim i latiničnim tekstom «Bosna i Hercegovina», «Republika Srpska JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod. Ovim pečatom ovjeravaju se javne isprave koje služe za pravni promet izvan Bosne i Hercegovine.

Član 8.

Škola ima i pečat prečnika 25 mm okruglog oblika, sa kružno ispisanim tekstom i amblemom Republike Srpske u sredini koji se upotrebljava u redovnom, svakodnevnom poslovanju. Tekst pečata je ispisan na srpskom jeziku  ćiriličnim i latiničnim pismom.

Član 9.

(1) Direktor škole je odgovoran za izdavanje, rukovanje i čuvanje pečata iz čl. 7. i 8. ovog Statuta.

(2) Lice kome je povjeren pečat  iz čl. 7. i 8. ovog Statuta, na čuvanje i upotrebu dužno je da čuva pečat na način koji onemogućava neovlašteno korištenje pečata i njegovu zloupotrebu.

(3) O povjeravanju pečata na čuvanje sačinjava se zapisnik koji potpisuju direktor i lice zaduženo za pečate.

Član 10.

(1) Škola u svom radu koristi i štambilj za prijem i protokolisanje pošte, pravougaonog oblika, dimenzija 52×22 mm sa tekstom «Republika Srpska», naziv škole, sjedište i broj.

 (2) Prijemni štambilj sadrži sljedeće podatke:

 • naziv i sjedište škole,
 • oznaka organizacione jedinice,
 • broj akta,
 • datum prijema akta.

(3) Pečat i štambilj čuvaju se poslije upotrebe zaključani.

Član 11.

(1) Pečat može koristiti i upotrebljavati samo lice kome je on povjeren.

(2) Neovlaštena upotreba ili zloupotreba pečata predstavlja težu povredu radne dužnosti.

 1. Dan škole

Član 12.

(1) Odlukom školskog odbora broj: 001-06-002/14 od 18.09.2014. godine za dan škole određen je 26. april.

(2) Dan škole se obilježava svečano i radno.

(3) Škola slavi slavu Svetog Savu i taj dan se obilježava svečano i radno.

II DJELATNOST

Član 13.

(1) Škola obavlja obrazovno-vaspitnu djelatnost srednjeg obrazovanja u skladu sa propisom  kojim se reguliše oblast klasifikacije djelatnosti i registra jedinica razvrstavanja.

(2) Šifra djelatnosti škole je:

– 85.31 opšte srednje obrazovanje 

            – 85.32 tehničko i stručno srednje obrazovanje.  

U okviru djelatnosti pod šifrom 85.32 Škola može obavljati i djelatnost obrazovanja odraslih.

(3) Vanredno obrazovanje učenika provodi se u skladu sa Zakonom i pravilnikom kojim se reguliše upis i način polaganja ispita vanrednih učenika.

III  VASPITNO-OBRAZOVNI RAD

Član 14.

(1) Rad  u školi u toku školske godine realizuje se na osnovu godišnjeg programa rada škole.

(2) Godišnjim programom rada škole utvrđuju se:           

1) mjesto,

2) vrijeme,

3) način,

4) nosioci ostvarivanja nastavnog plana i programa.

(3) Školski odbor, na prijedlog nastavničkog vijeća, usvaja godišnji program rada škole.

(4) Škola dostavlja godišnji program rada škole najkasnije do 30. septembra: Ministarstvu, Republičkom pedagoškom zavodu i skupštini grada/opštine.

Član 15.

(1) Programi  obrazovanja, odnosno nastavni proces ostvaruje se na osnovu nastavnog plana i programa kojeg donosi Ministar i koji se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske.

(2) U školi se obrazuju učenici u gimnaziji – opšti smjer

 I za sljedeća zanimanja :

 • u struci mašinstvo i obrada metala

zanimanja trećeg stepena (bravar i varilac)

zanimanja četvrtog stepena (tehničar mašinske energetike)

 • u struci elektrotehnika

zanimanja trećegstepena (električar)

zanimanja četvrtog stepena (tehničar računarstva, tehničar informacionih tehnologija i tehničar mehatronike)

 • u struci hemija, nemetali i grafičarstvo

zanimanja trećeg stepena (hemijski operater)

zanimanja četvrtog stepena (hemijski tehničar)

 • u struci ekonomija, pravo i trgovina

zanimanja trećeg stepena (trgovac)

zanimanja četvrtog stepena (bankarski tehničar) i u

 • u struci ugostiteljstvo i turizam

zanimanja trećeg stepena (kuvar i konobar)

zanimanja četvrtog stepena (kulinarski tehničar)

 • u ostalim djelatnostima

zanimanje trećeg stepena (frizer)

Član 16.

 (1) U srednjim stručnim i tehničkim školama se struke i zanimanja mogu izvoditi u dualnom sistemu obrazovanja ili praktičnoj nastavi kod poslodavca, u skladu sa nastavnim planovima i programima određene struke i zanimanja.

(2) Praktična nastava u srednjim stručnim i tehničkim školama izvodi se u skladu sa nastavnim planovima i programima u kabinetima praktične nastave, školskim radionicama, te drugim objektima opremljenim za nastavu u skladu sa odgovarajućim normativima.

(3) Praktična nastava izvodi se pod stručnim nadzorom srednje stručne i tehničke škole i poslodavca, koji imaju odgovarajuću opremu, sredstva i druge uslove, u skladu sa nastavnim planom i programom.

Član 17.

Nastava u školi se odvija u jednoj (prvoj) smjeni. Prva smjena počinje u 7,00 časova, a završava u 13,05  časova.

Član 18.

(1) Čas teoretske nastave, vježbi i praktične nastave u školi traje 45 minuta.

(2) Čas praktične nastave koja se izvodi u privrednim društvima i drugim pravnim subjektima izvan škole traje 60 minuta.

(3) Za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama čas traje 40 minuta, ako se nastava odvija u posebnim odjeljenjima.

IV ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 19.

(1) Školu zastupa i predstavlja direktor.

(2) Direktora imenuje Vlada na prijedlog Ministra.

(3) Direktor je ovlašćen da u ime škole zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i zastupa školu pred sudovima i drugim organima.

(4) Direktora u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje lice koje ovlasti direktor, uz saglasnost Ministra,  u skladu sa pravima i obavezama navedenim  u ovlašćenju.

(5) Direktor može u okviru svojih ovlašćenja drugom licu izdati punomoć za zastupanje škole kod nadležnih institucija, organa, ustanova, sudova i dr.

(6) Direktor bez odluke Školskog odbora raspolaže iznosom do 3.000,00 KM.

(7) Direktor za svoj rad odgovara Vladi, ministru prosvjete i kulture i Školskom odboru.

V RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE ŠKOLOM

 1. Školski odbor

Član 20.

(1) Školski odbor je organ upravljanja školom koji je odgovoran za utvrđivanje i sprovođenje politike škole.

(2) Školski odbor ima sedam članova, koje za javne škole u ime osnivača imenuje Ministarstvo, i to:

– dva člana na prijedlog radnika škole iz reda zaposlenih,

– dva člana u ime osnivača,

– dva člana se iz reda roditelja  na prijedlog savjeta roditelja škole i

– jedan član na prijedlog  jedinice lokalne samouprave.

(3) Mandat školskog odbora traje četiri godine.

(4) Svim članovima Školskog odbora prestaje mandat istekom roka od četiri godine od dana konstituisanja školskog odbora.

(5) Po isteku mandata član školskog odbora može biti ponovo biran za člana školskog odbora.

(6) Član školskog odbora u mandatu školskog odbora u jednoj školi ne može biti biran za člana školskog odbora u drugoj školi.

(7) Član školskog odbora može biti lice sa najmanje srednjom stručnom spremom.

(8) Član  školskog  odbora  ne  mogu biti  lica koja u školama obavljaju poslove: direktora, pomoćnika direktora, sekretara i računovođe.

(9) Odluke školskog odbora su pravno valjane ako se za njih izjasni većina od ukupnog broja članova školskog odbora.

(10) Predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora imenuje školski odbor iz reda svojih članova.

(11) Školski odbor donosi poslovnik o radu kojim se reguliše konstituisanje školskog odbora, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora.

(12) Rad člana Školskog odbora je dobrovoljan i ne plaća se. 

Član 21.

(1) Članove školskog odbora razrješava ministar u ime osnivača na osnovu inicijative ovlaštenih predlagača iz Zakona, inicijative drugih organa u školi ili na osnovu inspekcijskog nalaza, ako se utvrdi da ne ispunjavaju obaveze iz ovog zakona.

(2) Ministar će razriješiti dužnosti pojedine članove školskog odbora, predsjednika ili sve članove školskog odbora ako:

1) donosi nezakonite odluke,

2) ne donosi odluke u zakonskom roku,

3) neopravdano izostaje sa sjednica školskog odbora,

4) nesavjesnim radom onemogućava rad školskog odbora.

(3) Svojstvo člana školskog odbora prestaje istekom mandata, ostavkom ili razrješenjem.

(4) Ukoliko član školskog odbora bude razriješen dužnosti ili mu mandat prestane po nekom drugom osnovu, imenuje se novi član školskog odbora.

(5) Članu školskog odbora iz stava 4. ovog člana, mandat ističe istekom mandata školskog odbora, čiji su članovi.

Član 22.

 (1) Školski odbor:

1) donosi statut i druge opšte akte škole,

2) na prijedlog direktora donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi,

3) donosi godišnji program rada škole i finansijski plan i prati njegovo izvršenje,

4) odlučuje o korištenju finansijskih sredstava škole u skladu sa zakonom,

5) usvaja izvještaj o poslovanju škole i godišnji obračun,

6) odlučuje o korištenju sredstava za investicije i investiciono održavanje,

7) pokreće inicijativu za smjenu direktora,

8) donosi odluku i raspisuje konkurs za izbor direktora, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

9) razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora,

10) ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

11) donosi prijedlog plana upisa učenika,

12) odlučuje o žalbama učenika o isključenju iz škole,

13) odlučuje o prigovorima na odluke direktora,

14) odlučuje o prigovorima radnika na rješenja direktora i odluke komisija škole,

15) izvršava rješenja, odluke, zahtjeve Ministarstva i inspektora,

16) prati i kontroliše sve druge aktivnosti propisane ovim zakonom, statutom i osnivačkim aktom škole,

17) pokreće postupak kod nadležnih zdravstvenih ustanova za ocjenu radne i zdravstvene sposobnosti radnika, direktora i pomoćnika direktora, i lica ovlaštenog za zamjenu direktora škole,

18) prati uspjeh učenika i preduzima mjere za unapređivanje rada škole,

19) daje direktoru mišljenja i prijedloge o pitanjima od interesa za rad škole,

20) razmatra i druga pitanja utvrđena ovim zakonom.

(2) Školski odbor može zatražiti od nastavničkog vijeća ponovno razmatranje odluka nastavničkog vijeća o ocjenjivanju i vaspitno-disciplinskoj mjeri.

(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, odluka nastavničkog vijeća je konačna, nakon ponovnog razmatranja na zahtjev školskog odbora.

 1. Direktor škole

Član 23.

(1) Direktor rukovodi školom.

(2) Direktora škole imenuje Vlada, na prijedlog ministra prosvjete i kulture, na period od četiri godine koji počinje teći od dana stupanja na dužnost.

Član 24.

(1) Direktor je odgovoran za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole.

(2) Direktor za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

(3) Osim poslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi, direktor:

            1) planira, organizuje i odgovara za ostvarivanje nastavnog plana i programa,

2) organizuje i brine se o osiguranju kvaliteta i unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada,

3) organizuje pedagoško-instruktivni uvid i nadzor i preduzima mjere za unapređivanje i usavršavanje rada nastavnika, odnosno saradnika i za sprečavanje njihovog negativnog uticaja na učenike i druge nastavnike, odnosno saradnike,

4) preduzima mjere radi izvršavanja naloga prosvjetnog inspektora i stručnog savjetnika, kao i u slučaju nedoličnog ponašanja zaposlenog i njegovog negativnog uticaja na učenike,

5) sarađuje sa Ministarstvom, jedinicom lokalne samouprave, roditeljima učenika i društvenim partnerima za čije potrebe se školuju učenici,

6) saziva i rukovodi sjednicama nastavničkog vijeća, usmjerava i usklađuje rad stručnih organa u školi,

7) odgovara za sprovođenje odluka školskog odbora i stručnih organa škole,

8) predlaže školskom odboru pravilnik o organizaciji i sistemaciji radnih mjesta u školi,

9) obezbjeđuje zaštitu prava učenika, zaštitu zdravlja učenika i njihovu sigurnost u školi, te preduzima mjere radi osiguranja učenika,

10) obezbjeđuje zaštitu prava nastavnika i ostalih radnika, zaštitu zdravlja nastavnika i ostalih radnika i njihovu sigurnost u školi,

11) organizuje sprovođenje ispita, upisa i ocjenjivanja učenika u školi u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim propisima,

12) obezbjeđuje namjensko trošenje sredstava u školi,

13) donosi odluke o slobodnim radnim mjestima i raspisuje konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školi,

14) prije raspisivanja konkursa za upražnjeno radno mjesto informiše aktiv direktora o slobodnim radnim mjestima i traži saglasnost aktiva direktora za raspisivanje konkursa,

15) prima u radni odnos nastavnike, stručne saradnike i ostale radnike na prijedlog komisije za izbor radnika,

16) organizuje čuvanje i brigu o školskom objektu, inventaru i opremi,

17) odgovoran je za izdavanje svjedočanstava, diploma i drugih dokumenata, kao i za uredno vođenje i čuvanje odjeljenskih i matičnih knjiga, ljetopisa škole i drugih dokumenata škole,

18) sprovodi odluke, zaključke i rješenja Ministarstva i prosvjetne inspekcije,

19) sarađuje sa vladinim, nevladinim i drugim organizacijama uz saglasnost Ministarstva,

20) preduzima mjere zaštite prava učenika, te o svakom kršenju tih prava, posebno o svim oblicima nasilja nad učenikom odmah obavještava nadležnu socijalnu ustanovu ili službu,

21) dostavlja izvještaj o realizaciji plana i programa rada škole i odgovoran je za tačnost podataka u godišnjem programu rada škole,

22) obezbjeđuje blagovremeno i tačno dostavljanje podataka Ministarstvu, osnivaču, predsjedniku aktiva direktora o broju učenika i odjeljenja, nastavnika, stručnih saradnika i ostalih radnika, broju časova, te drugih podataka,

23) ukoliko nastavničko vijeće ni nakon dva sastanka ne donose odluku o raspodjeli predmeta na nastavnike, odlučuje o raspodjeli predmeta,

24) blagovremeno obavještava zaposlene, stručne organe i organe upravljanja o svim pitanjima od interesa za rad škole,

25) podnosi izvještaj školskom odboru o uspjehu i o postignutim rezultatima obrazovno-vaspitnog rada,

26) prelaže nastavničkom vijeću podjelu odjeljenja i predmeta na nastavnike, na osnovu prijedloga stručnih aktiva,

            27) na prijedlog nastavničkog vijeća donosi odluku o rasporedu odjeljenskih starješinstava.

Član 25.

(1) Dužnost direktora prestaje:

            1) istekom mandata,

            2) na lični zahtjev – ostavkom,

            3) sticanjem uslova za prestanak radnog odnosa,

            4) razrješenjem i

5) ako je ocijenjen ocjenom «ne zadovoljava».

(2) Odluku o prestanku dužnosti direktora donosi Vlada, na prijedlog ministra.

(3) Po isteku mandata ili prestanku obavljanja dužnosti, direktor se vraća na radno mjesto sa kojeg je imenovan za direktora, osim kada mu mandat prestaje razrješenjem zbog neizvršavanja obaveza iz ovog zakona.

Član 26.

(1) Inicijativu za razrješenje direktora škole mogu pokrenuti:

1) ministar,

2) školski odbor,

3) nastavničko vijeće,

4) sindikat,

5) savjet roditelja,

6) inspekcija i

7) Republički pedagoški zavod.

(2) Inicijativa za razrješenje direktora dostavlja se ministru.

(3) Ministar u roku od 15 dana od dana dostavljanja inicijative iz stava 2) ovog člana razmatra inicijativu i utvrđuje da li postoje uslovi predviđeni Zakonom za razrješenje direktora, te donesi odluku i o tome obavještava predlagača inicijative.

(4) Ako utvrdi da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom za razrješenje direktora, Vlada, na prijedlog ministra, donosi rješenje o razrješenju direktora.

(5) U slučaju iz stava 4. ovog člana, Vlada imenuje vršioca dužnosti do okončanja postupka izbora direktora, a najduže do 90 dana.

(6) Za vršioca dužnosti direktora škole može da bude imenovano lice koje ispunjava uslove za imenovanje direktora škole.

(7) Prava, obaveze i odgovornosti direktora škole odnose se i na vršioca dužnosti direktora.

Član 27.

(1) Vlada će razriješiti dužnosti direktora prije isteka mandata, ako:

1) utvrdi da ne izvršava obaveze predviđene ovim zakonom,

2) je škola, odnosno direktor odgovoran za prekršaj iz Zakona ili je počinio krivično djelo,

3) je nadležni organ utvrdio da škola ne ostvaruje godišnji program rada škole,

4) je nadležni organ utvrdio da direktor ne preduzima mjere za ostvarivanje ciljeva obrazovanja,

5) direktor ne postupi po nalogu, odnosno mjeri nadležnog organa za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti,

6) nadležni organ utvrdi da direktor raspolaže sredstvima škole, školskim prostorom, opremom i imovinom škole na nezakonit ili neracionalan način,

7) direktor predlaganjem nezakonitih odluka, nepotpunim, neblagovremenim i netačnim obavještavanjem ili sazivanjem sjednica suprotno poslovniku, ometa rad organa upravljanja i zaposlenih,

8) direktor ne preduzima odgovarajuće mjere prema nastavniku, stručnom saradniku ili drugom zaposlenom radniku koji ne izvršava svoje radne obaveze,

9) se u školi vodi evidencija i izdaju javne isprave suprotno ovom zakonu,

10) škola ne obezbijedi čuvanje propisane evidencije i dokumentacije,

11) škola ne sprovodi mjere bezbjednosti, zaštite i osiguranja učenika,

12) škola naplati od učenika nadoknadu štete ili upisninu suprotno ovom zakonu,

13) ne raspiše konkurs za upražnjeno radno mjesto ili primi radnika suprotno ovom zakonu,

14) ne omogući obavljanje upravnog, stručno-pedagoškog i inspekcijskog nadzora ili ne otkloni nedostatke utvrđene tim nadzorom,

15) škola dostavi Ministarstvu netačne podatke u vezi sa radom škole, kao i o broju odjeljenja, učenika, časova i radnika,

16) se u školi obračun plate vrši suprotno važećim zakonskim propisima i kolektivnom ugovoru,

17) škola ne izda svim radnicima rješenje o 40-časovnoj radnoj sedmici i ako se radnicima svakog mjeseca ne uručuje obračunski list za platu,

18) učini težu povredu radnih obaveza,

19) dobije negativan revizorski izvještaj,

20) direktor radniku otkaže radni odnos suprotno važećim zakonskim i podzakonskim propisima,

21) škola izvrši upis učenika suprotno ovom zakonu i planu upisa,

22) škola obavi ispite suprotno ovom zakonu i pravilnicima,

23) utvrdi da dolazi u školu u alkoholisanom stanju ili pod uticajem opojnih droga,

24) utvrdi i druge nepravilnosti utvrđene Zakonom.

Član 28.

(1) Škola koja ima više od 20 odjeljenja može  aktom o sistematizaciji radnih mjesta predvidjeti radno mjesto pomoćnika direktora, uz saglasnost Ministarstva.

(2) Pomoćnika direktora škole imenuje direktor škole iz reda zaposlenih nastavnika i stručnih saradnika koji ispunjavaju propisane uslove.

(3) Pomoćnik direktora obavlja sljedeće poslove:

1) organizuje, rukovodi i odgovara za pedagoški rad škole,

2) koordinira rad stručnih organa škole,

3) zamjenjuje direktora u odsustvu i

            4) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i opštim aktom škole.

(4) Pomoćnik direktora u okviru 40-časovne radne sedmice može da izvodi i časove redovne nastave.

(5) U školi u kojoj je direktor opravdano odsutan duže od mjesec dana poslove direktora obavlja pomoćnik direktora do povratka direktora na dužnost, a najduže do 6 mjeseci.

(6) U školi koja ne ispunjava uslove za sistematizovanje radnog mjesta pomoćnika direktora, a direktor je opravdano odsutan duže od mjesec dana, direktor, uz saglasnost ministra, ovlašćuje lice iz reda zaposlenih, koje ispunjava uslove da ga zamjenjuje do njegovog povratka na dužnost, a najduže do šest mjeseci.

VI STRUČNI ORGANI ŠKOLE

Član 29.

Stručni organi škole su:

1) Odjeljenjsko vijeće

2) Stručni aktivi nastavnika i

3) Nastavničko vijeće.

Član 30.

(1) Odjeljenjska vijeća čine nastavnici koji predaju u tom odjeljenju.

(2) Odjeljenjskim vijećem predsjedava odjeljenjski starješina tog odjeljenja.

(3) Odjeljenjsko vijeće sastaje se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

(4) Odjeljenjska vijeće:

1) utvrđuju zaključne ocjene iz predmeta i predlažu ih nastavničkom vijeću,

2) predlažu nastavničkom vijeću ocjene iz vladanja i vaspitno-disciplinske mjere,

3) kontinuirano prate rad i napredovanje odjeljenja,

4) prate realizaciju nastavnih programa i predviđenog fonda časova,

5) usklađuju rad nastavnika u obrazovno-vaspitnom procesu,

6) analiziraju rad nastavnika i stručnih saradnika i predlažu mjere za poboljšanje obrazovno-vaspitnog rada,

7) vrše planiranje pismenih provjera učenika,

8) predlažu organizovanje dopunske i dodatne nastave,

9) predlažu pohvale i nagrade za učenike.

(5) O radu odjeljenjskog vijeća vode se zapisnici u dnevniku u za to predviđenoj rubrici.

Član 31.

(1) Nastavničko vijeće formira stručne aktive nastavnika po srodnim predmetima.

(2) Stručni aktivi nastavnika obavljaju sljedeće poslove:

1) predlažu direktoru podjelu predmeta po predmetnim nastavnicima,

2) planiraju i programiraju nastavu,

3) vrše evaluaciju uspjeha i vladanja učenika i o tome izvještavaju direktora, u roku od osam dana od dana završetka prvog i drugog polugodišta,

4) prate razvoj savremenih oblika i metoda rada i primjenjuju ih u svom radu,

5) predlažu nastavničkom vijeću plan kontinuiranog usavršavanja nastavnika,

6) predlažu programe rada dodatne i dopunske nastave,

7) predlažu mjere za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada,

8) vrše ujednačavanje kriterijuma za ocjenjivanje učenika,

9) analiziraju rezultate rada nastavnika i učenika,

10) predlažu mjere za unapređivanje rada u okviru aktiva.

 (3) Zapisnik stručnih aktiva nastavnika vodi zapisničar kojeg biraju članovi aktiva.

Član 32.

(1) Nastavničko vijeće formira se na početku školske godine,  čine ga svi nastavnici i stručni saradnici škole, a saziva ga i njime rukovodi direktor škole.

(2) Nastavničko vijeće sastaje se prema potrebi, a najmanje 4 puta godišnje.

(3) Nastavničko vijeće obavlja sljedeće poslove:

1) odlučuje o organizaciji obrazovnog rada,

2) usvaja raspored odjeljenskih starješinstava,

3) prati ostvarivanje nastavnog programa škole, preduzima mjere za njegovu realizaciju i podnosi izvještaj školskom odboru,

4) analizira uspjeh učenika u učenju i vladanju i preduzima mjere za njihovo poboljšanje,

5) razmatra i odlučuje o vaspitnim i disciplinskim mjerama učenika,

6) verifikuje zaključne ocjene iz svih oblika nastave i ispita,

7) analizira rad odjeljenskog vijeća i predlaže mjere za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada,

8) određuje vanredni ispitni rok i

9) analizira izvještaje o izvršenom stručno-pedagoškom nadzoru i inspekcijskom nadzoru.

10) donosi plan usavršavanja nastavnika,

11) razmatra i usvaja programe rada vannastavnih i slobodnih aktivnosti,

12) razmatra plan i program ekskurzije i izleta, te daje mišljenja,

13) razmatra školski kalendar rada škole,

14) razmatra i utvrđuje godišnji program rada škole,

15) učestvuje u izradi akata škole.

(4) Nastavničko vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

(5) O radu Nastavničkog vijeća vodi se zapisnik.

Član 33.

(1) U školi se formira savjet roditelja kao savjetodavno tijelo.

(2) Savjet roditelja čine po jedan predstavnik roditelja svakog odjeljenja  u školi.

(3) Odluke Savjeta roditelja su pravno valjane ako za njih glasa većina od ukupnog broja članova Savjeta roditelja.

(4) Savjet roditelja se sastaje najmanje jednom u svakom polugodištu, a po potrebi može se sastati i češće.

(5) Škola obezbjeđuje prostor i uslove  za rad savjeta roditelja.

(6) Predsjednika Savjeta roditelja biraju roditelji na sjednici savjeta tajnim glasanjem.

(7) Savjetu roditelja mogu da prisustvuju direktor, pomoćnik direktora, pedagog i psiholog škole bez prava odlučivanja na poziv predsjednika savjeta roditelja.

(8) Savjet roditelja ima pravo da svoje prijedloge, pitanja i stavove upućuje školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima škole.

(9) Članovi školskog odbora iz reda Savjeta roditelja informišu Savjet roditelja o svom radu.

 (10) Savjet roditelja:

1) razmatra uspjeh učenika u učenju i vladanju,

2) razmatra namjenu korišćenja sredstava ostvarenih učeničkim radom,  proširenom djelatnošću, od donacija i sredstava roditelja,

3) razmatra školski kalendar,

4) razmatra plan i program ekskurzije, izleta, o čemu daje mišljenje,

5) predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru,

6) podstiče angažovanje roditelja u radu škole,

7) učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje vaspitno obrazovni rad u školi,

8) promoviše interese škole u lokalnoj zajednici na čijem se području škola nalazi i

9) u saradnji sa školom vrši izbor ponuđača za realizovanje plana  i programa ekskurzije i izleta,

10) inicira sprovođenje programa i edukacija roditelja i razvojnim potrebama djece i drugim temama.

(11) O radu Savjeta roditelja vodi se zapisnik. Zapisnik vodi lice kojeg odredi Savjet roditelja.

Član 34.

(1) U školi se formira Savjet učenika kao savjetodavno tijelo.

(2) Savjet učenika čini po jedan predstavnik učenika svakog odjeljenja u školi.

(3) Predstavnike Savjeta učenika svakog odjeljenja biraju učenici na času odjeljenjske zajednice.

(4) Odluke Savjeta učenika su pravno valjane ako za njih glasa većina od ukupnog broja članova Savjeta učenika.

(5) Savjet učenika se sastaje najmanje jednom u svakom polugodištu, a po potrebi može se sastati i češće.

(6) Savjet učenika:

1) promoviše interese škole u lokalnoj zajednici na čijem području se nalazi škola,

2) predstavlja stavove učenika školskom odboru škole,

3) podstiče angažovanje učenika u radu škole,

4) informiše direktora škole i školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom,

5) promoviše prava učenika i podstiče društveno koristan rad u zajednici,

6) razmatra pitanja uspjeha učenika, rada učeničke zadruge, ekskurzija i izleta učenika, uslova rada škole i drugih pitanja utvrđenih aktima škole o čemu daje mišljenje,

7) učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovno-vaspitni rad u školi.

(7) O radu Savjeta učenika vodi se zapisnik. Zapisnik vodi pedagog škole.

(8) Savjet roditelja i savjet učenika mogu djelovati u zajedničkom savjetu u koji će biti uključeni: roditelji, nastavnici, učenici, zaposleni u školskoj administraciji i zainteresovani predstavnici lokalne zajednice.

Član 35.

(1) U školi se formira savjetodavno vijeće, koje čine predstavnici lokalnog tržišta rada, čija je djelatnost u vezi sa obrazovanjem određene struke i zanimanja koje obrazuje stručna škola.  

(2) Savjetodavno vijeće pomaže školi u planiranju sadržaja njenih programa, savjetuje školu o svim pitanjima koja se tiču obuke i pomaže jačanju veza između škole i lokalnog tržišta rada.

(3) Obavljanje dužnosti savjetodavnog vijeća je dobrovoljno i besplatno.

Član 36.

(1) Savjetodavno vijeće broji pet  članova koji se biraju iz reda  privrednika i iz reda predstavnika lokalne zajednice. Najmanje jednu trećinu članova Savjetodavnog vijeća čine predstavnici privrednika.

(2) Članovi Savjetodavnog vijeća moraju imati najmanje trogodišnje radno iskustvo u oblasti koju obrazuje škola.

(3) Članove Savjetodavnog vijeća imenuje Školski odbor na period od četiri godine.

(4) Sastav Savjetodavnog vijeća mora odražavati nacionalnu strukturu.

(5) Predsjednik Savjetodavnog vijeća bira se tajnim glasanjem. Predsjednik zakazuje sastanke, predlaže dnevni red uz konsultacije sa direktorom škole i poziva članove na sastanak.

(6) Članstvo u Savjetodavnom vijeću prestaje:

a)  na lični zahtjev

b) ako ne izvršava dužnosti člana Savjetodavnog vijeća (uzastopno ne prisustvuje sjednicama),

v) ako svojim postupcima povrijedi ugled dužnosti člana.

(7) Škola obezbjeđuje prostor za rad Savjetodavnog vijeća.

(8) Savjetodavno vijeće podnosi izvještaj o svom radu školskom odboru najmanje jednom godišnje.

VII UČENICI

Član 37.

 (1) Učenik ima pravo na:

1) pohađanje nastave i izvršavanje školskih obaveza,

2) stav i uvažavanje njegove ličnosti i mišljenja,

3) savjet i pomoć u rješavanju problema,

4) informisanost o svim pitanjima koja se na njega odnose,

5) učešće u radu savjeta učenika,

6) zaštitu od svakog oblika diskriminacije,

7) zaštitu od svakog oblika nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe,

8) izradu i sprovođenje kućnog reda škole i

            9) predlaganje poboljšanja obrazovnog-vaspitnog procesa.

(2) Učenik je obavezan da:

1) redovno pohađa nastavu i izvršava sve svoje školske obaveze,

2) poštuje pravila kućnog reda škole i etičkog kodeksa,

3) poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i svih zaposlenih u školi,

4) postupa u skladu sa uputstvima nastavnika, stručnih saradnika, direktora i ostalih radnika škole koja su u skladu sa ovim zakonom i kućnim redom škole,

5) čuva školsku imovinu, udžbenike i druga vaspitno-obrazovna sredstva.

Član 38.

U srednjoj školi učenici polažu sljedeće ispite:

1) razredni,

2) završni,

3) maturski,

4) popravni,

5) dopunski,

6) godišnji.

Član 39.

Razredni ispit polaže:

1) redovan učenik koji iz opravdanih razloga nije prisustvovao redovnoj nastavi više od jedne trećine predviđenog godišnjeg fonda časova,

2) redovan učenik koji je iz opravdanih razloga ostao neocijenjen na kraju školske godine,

3) redovan učenik iz predmeta iz kojeg nije organizovana nastava najmanje za jednu trećinu ukupnog godišnjeg fonda časova nastave, kao i iz predmeta čiju nastavu izvodi neverifikovano lice,

4) učenik kojem je odobreno ubrzano napredovanje,

5) učenik za kojeg postoji opravdan razlog polaganja ispita uz saglasnost ministra,

6) učenik kojem je izrečena zavodska mjera – upućivanje u vaspitno-popravni dom.

Član 40.

Popravni ispit polaže:

1) redovan učenik koji iz jednog ili dva nastavna predmeta ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) i

2) redovan učenik koji na razrednom ispitu dobije ocjenu nedovoljan (1) iz jednog ili dva nastavna predmeta.

Član 41.

(1)Završni ispit polažu učenici koji su uspješno završili treći razred srednje stručne škole.

(2) Maturski ispit polažu učenici koji su uspješno završili četvrti razred srednje tehničke škole i gimnazije.

(3) Dopunski ispit polaže se iz određenih predmeta u slučajevima promjene i daljeg nastavka školovanja, te nakon sprovedenog postupka nostrifikacije.

(4) Učenik završnog razreda koji nije položio popravni ispit, završni ispit ili maturski ispit u junu, može polagati ispit u avgustu tekuće školske godine.

(5) Godišnji ispit polažu učenici umjetničkih škola na kraju svakog razreda.

Član 42.

(1) Učenik može odgovarati disciplinski i materijalno.

(2) Za povredu obaveze učeniku se može izreći sljedeća vaspitno-disciplinska mjera:

1) ukor odjeljenskog starješine,

2) ukor odjeljenskog vijeća,

3) ukor direktora,

4) ukor nastavničkog vijeća,

5) isključenje iz škole.

Član 43.

Težom povredom dužnosti učenika smatra se:

1) prepravka podataka u svjedočanstvu, diplomi i drugim javnim ispravama koje izdaje škola,

2) prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi škola,

3) političko organizovanje i djelovanje učenika u školi,

4) krađa i uništavanje imovine škole, privrednog društva, ustanove, druge organizacije ili drugog učenika,

5) podstrekavanje, pomaganje, davanje učeniku alkohola, duvana ili narkotičkog sredstva ili njihova upotreba,

6) izazivanje tuče ili učešće u tuči,

7) nedolično ili nasilničko ponašanje prema nastavnicima i ostalom radnom osoblju,

8) nedolično ili nasilničko ponašanje učenika jednih prema drugima,

9) posjedovanje oružja,

10) izražavanje nacionalne i vjerske netrpeljivosti,

11) neopravdano izostajanje sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada,

12) zloupotreba korištenja mobilnih telefona, u vrijeme nastave i snimanje video-klipova za vrijeme boravka u školi i njihova dalja distribucija ili u svrhu prevare u postupku ocjenjivanja,

13) izazivanje opšte opasnosti po sebe i druge,

14) upotreba pirotehničkih sredstava.

Član 44.

(1) Učenik koji se ističe u učenju i vladanju, radu i ponašanju, pohvaljuje se ili nagrađuje.

(2) Pohvale mogu biti pismene i usmene, a saopštavaju se javno, pred odjeljenjem, svim zaposlenim u školi ili pred nastavnicima i roditeljima.

(3) Nagrade mogu biti u obliku posebnih diploma, uvjerenja i knjiga, a u izuzetnim slučajevima i u novčanim iznosima.

(4) Nagrade učenicima mogu dodjeljivati i sponzori odnosno donatori, na osnovu kriterijuma koje propišu svojim aktima.

(5) Učenici mogu dobiti i druge oblike materijalnog nagrađivanja koji se iskazuje kroz plaćene ekskurzije, ljetovanja, odmore, kupovinu školskog pribora i sl.

(6) Nagrade se mogu dodjeljivati i grupi učenika ili cijelom odjeljenju za postignute rezultate na takmičenjima, u učenju, vladanju i sl.

(7) Prijedlog za dodjelu nagrada i pohvala daje odjeljenski starješina na osnovu mišljenja odjeljenskog vijeća ili stručnog aktiva.

(8) Školski odbor, na prijedlog nastavničkog vijeća, utvrđuje vrste pohvala i nagrada, kao i uslove za njihovo dodjeljivanje.

Član 45.

(1) Za učenika generacije bira se učenik koji je u toku školovanja imao odličan uspjeh i primjerno vladanje u svim razredima u skladu sa zakonom o propisima kojima se uređuje ova oblast.

(2) Učeniku koji je u toku trogodišnjeg odnosno četverogodišnjeg obrazovanja imao odličan uspjeh iz svih predmeta i primjerno vladanje dodjeljuje se diploma „Vuk  Karadžić“.

VIII RADNICI ŠKOLE

Član 46.

(1) Obrazovno-vaspitni rad u školi obavljaju nastavnici i stručni saradnici.

(2) Nastavnik obavlja sljedeće poslove:

1) ostvaruje ciljeve i zadatke srednjeg obrazovanja i vaspitanja utvrđene ovim zakonom i na osnovu njega donesenim propisima i drugim aktima,

2) planira i realizuje nastavni plan i program u okviru 40-časovne radne sedmice i godišnjeg programa rada škole,

3) vrednuje uspjeh i vladanje učenika,

4) vodi pedagošku evidenciju i dokumentaciju o obrazovno-vaspitnom radu i učenicima,

5) sarađuje sa stručnom službom škole, roditeljima učenika i društvenim partnerima čiji je rad značajan za kvalitet rada škole,

6) učestvuje u radu stručnih organa škole radi unapređivanja rada škole,

7) izvršava i druge obaveze koje proizlaze iz opštih akata škole i godišnjeg programa rada škole.

(3) Nastavnici i stručni saradnici dužni su da preduzimaju mjere zaštite prava djeteta, te da o svakom kršenju tih prava odmah obavijeste nadležnu socijalnu službu.

(4) Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Član 47.

(1) Poslove nastavnika obavljaju lica koja osim opštih uslova utvrđenih opštim propisom o radu, ispunjavaju i sljedeće potrebne uslove:

1) ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

2) ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

3) ima položen stručni ispit za rad u nastavi, osim ako se javni konkurs raspisuje za prijem pripravnika.

(2) Uslovi iz stava 1. ovog člana dokazuju se prije zasnivanja radnog odnosa.

Član 48.

(1) Stručne poslove u školi obavljaju radnici stručne službe škole: pedagog i psiholog.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana pored opštih uslova utvrđenih opštim propisom o radu, moraju imati:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pedagog – opis poslova

 • programira, organizuje i prati vaspitno-obrazovni rad
 • učestvuje u realizaciji nastavnog plana i programa u saradnji sa nastavnim osobljem,
 • obavlja savjetodavni, instruktivni i korektivni rad sa učenicima, roditeljima, nastavnicima i drugim radnicima škole
 • sarađuju sa stručnim aktivima, institucijama i društvenom sredinom,
 • stručno se usavršava.

Psiholog – opis poslova

 • prati, analizira i unapređuje vaspitno-obrazovni rad u školi posebno sa djecom koja zaostaju u savladavanju nastavnih sadržaja,
 • ostvaruje saradnju sa učenicima, nastavnicima, ostalim stručnim saradnicima, roditeljima i pedagogom,
 • prepoznaje nadarene učenike i razvija programe za podsticanje njihovih sposobnosti,
 • stručno se usavršava.

Član 49.

Vannastavno osblje škole čine:

 1. direktor,
 2. sekretar,
 3. računovođa,
 4. kućni majstor,
 5. ekonom,
 6. čistačice
  1. Direktor – opis poslov
  – organizuje i rukovodi radom škole (organizovanje rada, tekuće i investiciono održavanje škole i ostali organizacioni poslovi)
  – vrši pedagoško-instruktivni nadzor (posjeta časovima nastavnim časovima, instruktivni rad sa pripravnicima, pedagoški rad sa odjenjeljskim vijećem, Nastavničkim vijećem i stručnim aktivima i organizovanje stručnog  usavršavanja nastavnika)
  – vrši opservaciju, nadzor i kontrolu redovne nastave i ostalih aktivnosti (praćenje i kontrola realizacije GPRŠ, praćenje zakona i kontrola primjene, kontrola rada stručnih organa, finansijske i tehničke službe)
  – studijsko-analitički rad (planiranje i programiranje rada, izvještaji i analize i finansijsko i materijalno poslovanje)
  – rad sa učenicima (pedagoški rad sa učeničkim organizacijama, praćenje učešća učenika u slobodnim aktivnostima, pohvale i vaspitno-disciplinske mjere)
  – saradnja sa roditeljima
  – saradnja sa društvenom sredinom
  – lično usavršavanje.
  2. Sekretar – opis poslov
  – upravni, normativno-pravni i drugi pravni poslovi u školi
  – praćenje i primjena zakona i odgovarajućih propisa u vezi sa djelatnošću škole
  – priprema prijedloga odluka i rješenja
  – saradnja sa stručnim organima škole, direktorom i ostalim radnicima škole
  – rad sa strankama
  – davanje obavještenja roditeljima koja se odnose na primjenu propisa
  – vođenje kadrovske evidencije u EDUISU
  3. Računovođa- opis poslov
  – obavlja poslove računovodstva
  – obavlja poslove sa Poreskom upravom, trezorom i drugim finansijskim institucijama
  – vrši obračun zarada  i ostalih primanja radnika
  – pruža stručna objašnjenja iz oblasti računovodstva organima škole
  – izvršava plaćanje finansijskih obaveza
  – prati i primjenjuje zakonske i druge propise u računovodstvu škole
  – sarađuje sa direktorom i ostalim radnicima škole
  4. Kućni majstor- opis poslov
  – stara se o ispravnosti elektro i vodovodnih instalacija i vrši potrebne popravk
  – kontroliše i održava protivpožarne uređaje i hidrante
  – vodi računa o nabavci potrebnih materijala i alata
  – vodi evidenciju o rashodovanom alatu
  – vrši popravke na objektima i opremi
  5. Ekono
  – stara se o ispravnosti inventara i vrši potrebne popravke
  – vrši popravke na objektima i opremi
  – obavlja bravarske, limarske, stolarske i druge poslove
  – vodi evidenciju o rashodovanom alat
  6. Čistačice – opis poslova
  – održavanje čistoće u prostorijama iškolskom dvorištu
  – održavanje cvijeća u prostorijama i školskom dvorištu
  – održavanje čistoće inventara i oprem
  – prijavljivanje potrebe nabavke materijala za čišćenje
  – prijavljivanje nastale štete na inventaru, opremi, instalacijama i sl.

Član 50.

(1) Prije raspisivanja konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta za radnike iz člana 47. ovog Statuta, sa punim ili nepunim radnim vremenom, direktor je dužan rasporediti:

1) nastavnika koji je ostao bez norme ili ima nepunu normu časova za određeni nastavni predmet u školi,

2) nastavnika škole sa područja aktiva direktora za čijim radom je djelimično ili potpuno prestala potreba u drugoj školi, ukoliko ne iziskuje dodatne troškove prevoza i

(2) Raspoređivanje radnika iz stava 1. ovog člana vrši se za radnike koji imaju zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa školom.

(3) Raspoređivanje radnika iz stava 1. tačka 2) ovog člana vrši se za radnike kojima je umanjena norma na koju su zaključili ugovor o radu prilikom zasnivanja radnog odnosa, a koji su sa tim saglasni.

(4) Ukoliko i nakon raspoređivanja radnika iz stava 1. tačka 1) ovog člana radno mjesto ne bude popunjeno, predsjednici aktiva direktora srednjih škola razmjenjuju informacije o raspoloživom potrebnom kadru radi njihovog raspoređivanja.

(5) Ukoliko i nakon raspoređivanja radnika iz stava 4. ovog člana radno mjesto ne bude popunjeno, predsjednici aktiva srednjih škola razmjenjuju informacije o raspoloživim potrebnim nastavnicima sa direktorima osnovnih škola sa područja jedinice lokalne samouprave na kojoj se srednja škola nalazi, radi njihovog raspoređivanja.

(6) Ukoliko ne postoji mogućnost trajnog raspoređivanja, radnik iz stava 1. tačka 2) i stava 3, 4. i 5. ovog člana raspoređuje se na jednu školsku godinu, o čemu škole zaključuju sporazum o upućivanju radnika na rad u drugu školu, u skladu sa zakonom kojim se definišu radni odnosi.

(7) Radnik iz stava 6. ovog člana, po isteku vremena na koje je raspoređen zadržava status lica bez norme ili sa umanjenom normom i raspoređuje se u skladu sa procedurama propisanim ovim članom.

Član 51.

(1) Na zahtjev radnika Škole, a s ciljem omogućavanja radnicima lakšeg obavljanja radnih obaveza i racionalizacije troškova prevoza, škole se mogu sporazumjeti o trajnom premještaju radnika koji imaju zaključene ugovore o radu na neodređeno vrijeme sa Školom, a rade na istim radnim mjestima.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, trajni premještaj se može izvršiti uz saglasnost u pisanoj formi oba radnika, oba direktora i saglasnost Ministarstva.

Član 52.

(1) Radno vrijeme nastavnika i stručnog saradnika iznosi 40 časova u okviru radne nedjelje.

(2) Strukturu i raspored obaveza nastavnika i stručnog saradnika u okviru radne nedjelje, kao i nedjeljni i godišnji fond časova utvrđuje školski odbor godišnjim programom rada škole.

(3) Škola do 30. septembra izdaje nastavnicima i stručnim saradnicima rješenje o 40- časovnoj radnoj nedjelji.

(4) Direktor vodi evidenciju o radnoj disciplini nastavnika i stručnih saradnika.

Član 53.

(1) Radnici koji rade na poslovima nastave u ovoj ustanovi godišnji odmor koriste za vrijeme trajanja školskog raspusta.

(2) Ostali zaposleni koriste godišnji odmor u skladu sa Zakonom o radu i Posebnim kolektivnim ugovorom.

Član 54.

(1) Škola može na upražnjeno radno mjesto zaposliti pripravnika.

(2) Pripravnički staž traje godinu dana.

(3) Pripravnik je lice koje se prvi put zapošljava u struci.

(4) Lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita ima status pripravnika.

(5) Nakon isteka pripravničkog staža pripravnik može pristupiti polaganju stručnog ispita.

(6) Pripravniku koji u roku od deset mjeseci po isteku pripravničkog staža ne položi stručni ispit, prestaje radni odnos.

(7) Tokom pripravničkog staža nastavnici, stručni saradnici, sekretari i računovođe osposobljavaju se uz pomoć mentora za samostalni rad, savladavaju program pripravničkog staža i pripremaju se za polaganje stručnog ispita.

(8) Škola može sa nezaposlenim licem zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju radi obavljanja pripravničkog staža u skladu sa zakonom kojim se regulišu radni odnosi.

(9) U slučaju iz stava 8. ovog člana škola je dužna da zatraži saglasnost Ministarstva.

Član 55.

(1) U školi je dozvoljeno formiranje sindikalnih organizacija.

(2) Reprezentativnim sindikatom smatra se sindikat koji ispunjava uslove predviđene zakonom kojim se regulišu radni odnosi u koji je učlanjeno ne manje od 20% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih.

(3) Poslodavac obezbjeđuje sindikatu uslove za njegovo djelovanje u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.

Član 56.

(1) Rad škole je javan.

(2) U školi nije dozvoljeno političko organizovanje i djelovanje, kao ni korišćenje školskog prostora u te svrhe, u vrijeme održavanja redovnih vaspitno-obrazovnih aktivnosti.

Član 57.

(1) Zaposleni u školi imaju pravo da budu redovno, blagovremeno, potpuno i istinito obaviješteni o cjelokupnom radu škole, materijalno-finansijskom stanju, korišćenju sredstava, radu direktora, Školskog odbora i drugih organa škole.

(2) Akti škole se oglašavaju i stavljaju na uvid zaposlenima na oglasnoj ploči.

IX  EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE

Član 58.

(1) Evidencija koju vodi škola:

1) matična knjiga,

2) evidencija o izdatim svjedočanstvima i diplomama,

3) odjeljenska knjiga / elektronski dnevnik,

4) evidencija o ispitima,

5) ljetopis škole,

6) učenički dosije,

7) dosije direktora, nastavnika, stručnih saradnika i ostalih radnika,

8) godišnji program rada škole,

9) dnevnik rada,

10) knjiga dežurstva,

11) raspored časova,

12) plan stažiranja pripravnika i evidencija o realizaciji plana stažiranja pripravnika,

13) evidencija o brojnom stanju učenika po razredima i odjeljenjima,

14) evidencija o opštem uspjehu i vladanju učenika,

15) evidencija o stručnom usavršavanju direktora, nastavnika i stručnih saradnika,

16) evidencija o izdatim uvjerenjima o pohađanju nastave,

17) evidencija o upisanim i ispisanim učenicima u toku školske godine,

18) obrazovno-vaspitni karton učenika.

 (2) Škola trajno čuva:

1) matičnu knjigu,

 2) matičnu knjigu vanrednih učenika, ukoliko obavlja djelatnost vanrednog obrazovanja učenika,

3) ljetopis škole,

4) evidenciju o izdatim svjedočanstvima i diplomama o završenoj srednjoj školi,

5) nastavni plan i program.

(3) Odjeljenska knjiga i evidencija o ispitima čuva se deset godina.

(4) U slučaju pogrešnog upisa podataka u dokumentaciju ili evidenciju, ispravka se vrši tako što se pogrešno upisana riječ ili dio teksta precrta tako da se može pročitati, a iznad precrtanog teksta upisuje se ispravan tekst, odnosno podatak.

(5) Ispravka se vrši trajnim mastilom crvene boje i ovjerava se potpisom direktora i pečatom škole.

Član 59.

(1) Javne isprave koje izdaje škola su:

1) svjedočanstvo,

2) diploma,

3) uvjerenje o položenom ispitu, odnosno o savladanom programu stručnog osposobljavanja,

 4) diploma za izuzetan uspjeh iz pojedinog nastavnog predmeta,

5) priznanje učeniku za posebne uspjehe,

6) uvjerenje o pohađanju nastave,

7) ispisnica.

(2) Upisivanje, odnosno ispisivanje, ponavljanje razreda i isključivanje učenika iz škole obavezno se evidentira na poleđini svjedočanstva i ovjerava pečatom škole.

(3) Škola izdaje učeniku uvjerenje o položenom ispitu, odnosno o savladanom programu stručnog osposobljavanja.

(4) Obrasci javnih isprava koje izdaje škola štampani su na ćiriličnom ili latiničnom pismu.

X OSIGURANJE KVALITETA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

Član 60.

(1) U školi se radi vrednovanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada sprovodi samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje rada škole.

(2) Na osnovu rezultata vrednovanja kvaliteta rada, škola sačinjava plan za unapređivanje kvaliteta rada u oblastima definisanim standardima osiguranja kvaliteta rada ustanove.

(3) Plan za unapređivanje kvaliteta rada sastavni je dio razvojnog plana škole.

(4) Samovrednovanje rada vrši škola prema metodologiji koju propisuje RPZ.

(5) Spoljašnje vrednovanje rada škole vrši RPZ prema svom godišnjem programu rada.

(6) Međunarodno testiranje u školama može se sprovoditi uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

Član 61.

(1) Statut i svi opšti akti obavezuju sve zaposlene u školi.

(2) Drugi opšti i pojedinačni akti škole ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom.

(3) Statut i drugi akti škole moraju biti dostupni svim zaposlenim u školi.

Član 62.

Škola će svoje opšte akte uskladiti sa odredbama ovog Statuta u roku od 9 mjeseci od dana usvajanja Statuta.

Član 63.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut škole broj:001-06-036/10 od  01.07.2010. godine.

Član 64.

Ministarstvo prosvjete i kulture aktom broj: 07.021/611-347-27/19 od 26.11.2019. godine dalo je saglasnost na ovaj Statut.

Član  65.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči škole.

Broj: 001-06-033/19                                                           Predsjednik školskog odbora

Datum: 06.11.2019. godine

                                                                                              ___________________________                                                              

                                                                                                   Bojan Ristić, prof.

MP