ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМАДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIII
Студијско-аналитички рад2020202030202020204040
Планирање и програмирање рада
Извјештаји и анализе
Финансијско и материјално пословање
Организацини послови40403030103030304000
Организовање рада у школи
Текуће и инвестиционо одржавање школе
Остали организациони послови
Педагошко-инструктивни рад20303025530302525100
Посјете наставним часовима
Инструктивни рад са приправницима
Педагошки рад са ОС, ОВ, НВ и стручним активима
Организовање стручног усавршавања наставника
Педагошки надзор и контрола1010101051010101050
Праћење и контрола реализације ГПРШ-а
Праћење Закона и контрола примјене
Контрола рада стручних органа, финансијске и техничке службе
Рад са ученицима202020201520202020200
Педагошки рад са ученичким организацијама
Праћење учешћа ученика у слободним активностима
Похвале и васпитно-дисциплинске мјере