ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМАДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIII
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВО РАДА
УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ГПРШ-а##
УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ГП РАДА НАСТАВНИКА##
УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПЛАНА РАДА ОДЈЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ#
УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА###
ИЗРАДА ПРОГРАМА РАДА ПЕДАГОГА##
ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
УПИС, ФОРМИРАЊЕ, КОНСТИТУИСАЊЕ ОДЈЕЉЕЊА###
ПОМОЋ НАСТАВНИЦИМА У ПЛАНИРАЊУ, ПРИПРЕМАЊУ И РЕАЛИЗОВАЊУ ВО ПРОГРАМА##########
ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ВО РАДА (УСПЈЕХА И ПОНАШАЊА УЧЕНИКА)##########
ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ###########
ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ВО РАДА
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СВИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ##########
ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА####
ПРАЋЕЊЕ САВРЕМЕНЕ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И ПРОМЈЕНА У ОБРАЗОВАЊУ##########
УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА НПП-а
НЕПОСРЕДНА ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА (ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ И СРЕДСТВА ЗА РАД)##########
ИНКЛУЗИЈА / САВЈЕТОДАВНИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА#########
РАД НА ПРОФЕСИОНЛАНОМ ИНФОРМИСАЊУ УЧЕНИКА###
РАД СА УЧЕНИЦИМА
САВЈЕТОДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА########
РАД НА ПРОЈЕКТУ “ЈА ГРАЂАНИН“#####
КООРДИНАЦИЈА САВЈЕТОМ УЧЕНИКА########
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА##########
САВЈЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА##########
УЧЕШЋЕ У РАДУ САВЈЕТА РОДИТЕЉА####
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ###########
АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
АНАЛИЗА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РАДУ ШКОЛЕ###
ПРЕЗЕНТАЦИЈА  СТРУЧНЕ  ТЕМЕ##
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ###########