ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМАДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIII
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВО РАДА
УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ГПРШ   x  x
УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА   x
УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАДА ОДЈЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   x
ИЗРАДА ГПР ПСИХОЛОГА   x
ИЗРАДА ГПР ПСИХОЛОГА У НАСТАВИ   x
ИЗРАДА ПЛАНА РАДА СА ПОЈЕДИНИМ КАТЕГОРИЈАМА УЧЕНИКА   x   x   x   x   x   x   x
ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА
УПИС И ФОРМИРАЊЕ ОДЈЕЉЕЊА   x  x  x
ПОМОЋ НАСТАВНИЦИМА У ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗОВАЊУ ВО ПРОГРАМА  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА БО РАДА(УСПЈЕХА И ПОНАШАЊА УЧЕНИКА)  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
ВОЂЕЊЕ ПСИХОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ВО РАДА
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКТА ВО РАДА   x   x  x   x
УВОЂЕЊЕ НОВИХ МЕТОДА И ИНОВАЦИЈА У РАД ШКОЛЕ   x   x
ПСИХОЛОШКО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА  x   x   x   x   x   x   x   x   x
СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ТИМСКИ РАД  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
ПРАЋЕЊЕ САВРЕМЕНЕ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА НПП-а
ПОМОЋ НАСТАВНИЦИМА У ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗОВАЊУ ВО ПРОГРАМА  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ОДЈЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
САВЈЕТОДАВНИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
РАД НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА   x   x
РАД СА УЧЕНИЦИМА
САВЈЕТОДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА  x   x   x   x   x   x   x   x   x
ПРЕВЕНТИВНИ РАД НА МЕНТАЛНОЈ ХИГИЈЕНИ УЧЕНИКА   x   x   x   x   x   x   x
ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА УСПЈЕШНИЈЕ УЧЕЊЕ   x   x  x   x  x   x   x
РАД СА УЧЕНИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА   x   x   x   x   x   x   x
ПСИХОЛОШКА СЕКЦИЈА   x   x   x   x   x   x   x   x
КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ   x   x   x   x   x   x   x   x   x
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
САВЈЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА  x   x   x   x   x   x   x   x   x
ПРИСУСТВО РОДИТЕЉСКИМ САСТАНЦИМА ПО ПОТРЕБИ  x   x   x   x   x   x   x   x
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
АНАЛИЗА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РАДУ ШКОЛЕ  x   x
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ  x   x   x   x  x   x   x   x   x   x   x   x