ПРОГРАМ РАДА СTРУЧНИХ САРАДНИКА
САДРЖАЈИ ПРОГРАМАДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIII
Праћење законских приписа и примјењивање истихХХХХХХХХХХХ
Припремање сједница Школског одбора и вођење записникаХХХХХХХХХХ
Присуствовање сједницама Наставничког вијећа и учествовање у образовању и раду других комисијских тијелаХХХХХХХХХХ
Издавање потврда, увјерења и рјешења и израда извјештаја и обавјештењаХХХХХХХХХХХ
Примање пријава ученика за полагање поправних, разредних, допунских, завршних и матурских испитаХХХХХХ
Отварање записника и вођење евиденције о полагању испитаХХХХХХ
Вођење документације и чување архивске грађеХХХХХХХХХХХ
Праћење и провођење законских прописаХХХХХХХХХХХ
Финансијско књиговодствено пословањеХХХХХХХХХХХ
Израда финансијских и благајничких извјештајаХХ
Вођење књиге улазних фактураХХХХХХХХХХХ
Ликвидација и пријава рачунаХХХХХХХХХХХ
Контирање и књижењеХХХХХХХХХХХ
Обрачун плата и израда образацаХХХХХХХХХХХ
Израда периодичних и годишњих обрачунаХХХХХХХХХХХ
Усаглашавање стања са трезоримаХХХХ
Стручно усавршавањеХХХХХХ