Савјет ученика

СТАТУТ САВЈЕТА УЧЕНИКА

На основу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС“ број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Одлуке Наставничког вијећа ЈУ Средњошколског центра “Никола Тесла“ Брод о формирању Савјета ученика школе од 18.09.2001. године, Савјет ученика школе на скупштини одржаној дана 23.02.2014. године донио је Статут Савјета ученика средње школе “Никола Тесла“ Босански Брод, а на скупштини одржаној _____.10.2014. године доноси пречишћени текст

СТАТУТА

САВЈЕТА УЧЕНИКА ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА

“НИКОЛА ТЕСЛА“

БРОД

Члан 1.

Савјет ученика ЈУ СШЦ “Никола Тесла“ Брод је омладинска образовно-васпитна организација свих ученика, свих секција, спортских секција и специфичних омладинских организација које раде при средњој школи.

Члан 2.

 

Пуни назив Савјета ученика је Савјет ученика ЈУ СШЦ “Никола Тесла“ Брод.

Скраћени назив је СУШ.

Сједиште организације је у ЈУ СШЦ “Никола Тесла“ Брод.

Подручје дјеловања СУШ-а је у правилу ЈУ СШЦ “Никола Тесла“.

Члан 3.

СУШ је омладинска организација, која нема посебан статус правног лица већ га црпи у оквиру статуса ЈУ СШЦ “Никола Тесла“, а чија права, обавезе и одговорности преузима из тог својства и за те своје обавезе одговара средствима са којима располаже.

СУШ заступају и представљају Предсједник и његов замјеник и именовани од Наставничког вијећа – координатор СУШ-а.

Члан 4.

СУШ може успоставити сарадњу са другим невладиним организацијама ако постоји заједнички интерес.

Члан 5.

Рад СУШ-а је јаван.

Јавност се огледа у правовременом информисању ученика, Наставничког вијећа и шире јавности о раду СУШ-а.

Члан 6.

Циљ СУШ-а је да допринесе развоју младих људи на достизању свих својих могућности (физичких, умних, друштвених и духовних), као појединца, као одговорних особа и чланова локалне заједнице вођених духом сарадње, пријатељства и научних достигнућа.

  Члан 7.

СУШ је заснован на сљедећим принципима:

 1. Обавеза према себи – одговорност за развој самог себе,
 2. Обавеза према другима – разумијевање и сарадња,
 3. Обавеза према педагошко-психолошким нормама,
 4. Обавеза према научним достигнућима и њиховој примјени у пракси,
 5. Оданост духовним нормама.

  Члан 8.

СУШ чине сви ученици, све секције и организације које живе и раде у склопу средњошколског центра, који преко својих представника у скупштини руководе СУШ-ом.

 

 Члан 9.

Права и обавезе свих чланова СУШ-а су:

 • Учествују у одлучивању,
 • Учествују у креирању плана рада СУШ-а и унапређују процесе живота и рада у школи.

Члан 10.

Рад СУШ-а се организује по секцијама, спортским секцијама, специфичним омладинским организацијама или у другом виду и облику организовања.

Члан 11.

Одјељења, секције и организације бирају по једног представника у скупштину СУШ-а.
Скупштина бира петерочлано Предсједништво од кога је један предсједник СУШ-а.
Мандат Предсједништва је једну годину, а у случају пријевременог одласка из школе, скупштина кооптира новог члана.
Скупштина је највиши орган СУШ-а. Пуноважно одлучује ако је присутно 50% + 1 њен члан.
Одлуке су пуноважне ако за њих гласа више од половине присутних гласова.

Члан 12.

Скупштина се састаје најмање једном годишње. Сазива је предсједник СУШ-а по личној иницјативи, иницијативи 1/3 представника скупштине или на основу захтјева координатора СУШ-а.

Члан 13.

Скупштина:

 • усваја општу политику СУШ-а,
 • доноси статут и његове допуне и измјене,
 • усваја програм рада и финансијски план и извјештај,
 • усваја извјештај о раду,
 • бира Предсједништво и предсједника.

Члан 14.

Предсједништво СУШ-а је извршни орган.
Предсједништво СУШ-а броји пет чланова. Предсједник руководи радом предсједништва.
Присуство више од половине чини кворум.
Одлуке се доносе ако за њих гласа више од половине чланова Предсједништва.
Предсједништво се састаје по потреби.
Сједницу сазива предсједник по властитој иницијативи, по иницијативи три члана или иницијативи координатора СУШ-а.

Члан 15.

Предсједник, његов замјеник и координатор представљају и заступају СУШ. Представљање може бити појединачно.

Члан 16.

Средства СУШ-а могу бити:

 • из буџета Скупштине општине Брод,
 • из средстава ЈУ СШЦ “Никола Тесла“,
 • из добровољних прилога,
 • из прихода донација,
 • осталих прихода.

Члан 17.

Статут може измијенити скупштина СУШ-а на било којој својој сједници, двотрећинском већином присутних.

Члан 18.

Одлука о престанку рада СУШ-а доноси се на скупштини уколико за њу гласа 50% + 1 члан од укупног броја представника скупштине. У случају престанка рада СУШ-а, сва имовина СУШ-а припада ЈУ СШЦ “Никола Тесла“ Брод.

Број: 001-05-____/14.

У Броду, _____.10.2014. године

 

   Координатор СУШ-а                                                                                              Директор школе            

____________________                                       МП                             ___________________

 

Предсједник СУШ-а

____________________

Преузмите Статут у .PDF формату: STATUT_SUS-A_2014STATUT_SUS-A_2014